หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ระยะเวลาอบรมและสถานที่
วิธีการดำเนินการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตารางการฝึกอบรม
ค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
บุคคลและสถานที่ติดต่อ
Download ใบสมัคร
Download Brochure
 
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”
Training Course onEnvironmental Health Impact Assessment
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
หลักการและเหตุผล
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค 2 และประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ระบุว่า โครงการพัฒนาต่างๆ (Development Projects) ต้องได้รับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะดำเนินโครงการ และต้องมีการติดตาม และประเมินผลกระทบดังกล่าวขณะที่โครงการพัฒนานั้นๆ ดำเนินการอยู่ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment) เป็นกระบวนการจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถที่จะ ดำเนินการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เพื่อการตัดสินใจในการอนุมัติและดำเนินการโครงการพัฒนา รวมทั้งติดตามผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ศูนย์การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Center for Health Impact Assessment Study) ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
 
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการ และบริหารจัดการในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม และนำผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ และดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งติดตามผลกระทบของโครงการในระยะยาว และสามารถสื่อสารให้ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างถูกต้อง
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ระยะเวลาการอบรม
  ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-16.30 น.
   
สถานที่จัดอบรม
  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
จำนวนผู้เข้าอบรม
  นักวิชาการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน
 
วิธีการดำเนินการอบรม
  การบรรยาย การทำงานเป็นกลุ่ม การวิจารณ์ และวิเคราะห์ปัญหา และการศึกษาดูงานโครงการพัฒนา อุตสาหกรรม
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภายในประเทศอีกด้วย
 
ตารางการฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”
 
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555
09.00-09.15 น. Introduction รศ.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา
09.15-10.45 น. วัตถุประสงค์ของการทำ EHIA, ความหมายและคำจำกัดความ Health Determinants, EIA, HIA, รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง, พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และข้อกำหนดเรื่องเวลาตามที่กฎหมายบังคับ (การส่งรายงาน ค.1 ค.2 ค.3) คุณธีชัช บุญญะการกุล
10.45-12.15 น. การกลั่นกรองโครงการ (Screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ผศ.ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การประเมินผลกระทบ (Assessment / Appraisal)
- หลักการ (ตามการกำหนดขอบเขตการศึกษา)
- แหล่งข้อมูล
- วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
รศ.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา
14.00-16.30 น. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- การประเมินคุณภาพอากาศ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
- การประเมินคุณภาพน้ำ
- การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ (เสียง จราจร ฯลฯ)
คุณมีนา พิทยโสภณกิจ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555
09.00-10.30 น. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
HIA ประเด็นที่ต้องประเมิน สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อการบริการสาธารณะและสาธารณสุข และผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมถึง การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ (ข้อมูลและสถิติสาธารณสุข) การตรวจสุขภาพ (Physical examination)
ผศ.นสพ.วันชัย ผาติหัตถกร
10.30-12.00 น. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน คุณวิวัฒน์ วนรังสิกุล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative risk assessment) ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม
14.30-16.30 น. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative risk assessment) ดร.ภัทรทิพา ศันสยะวิชัย
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555
09.00-10.30 น. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Mitigation measures) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ (Monitoring) และการจัดทำรายงาน
- ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณปรีชาวิทย์ รอดรัตน์
10.30-12.00 น. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Mitigation measures) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ (Monitoring) และการจัดทำรายงาน
- ด้านสุขภาพ
รศ.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และกิจกรรมกลุ่ม รศ.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา
รศ.ดร.วรัญญา ว่องวิทย์
ผศ.น.สพ.วันชัย ผาติหัตถกร
ผศ.ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ
ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม
ดร.ญาณิน ลิมปานนท์
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555
09.00-12.00 น. การนำเสนอผลงานกลุ่มการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2555
09.00-12.00 น. การติดตามและประเมินผลกระทบทางสุขภาพในชุมชน ผศ.ดร.จรณิต แก้วกังวาล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) รศ.ดร.วรัญญา ว่องวิทย์
14.00-16.00 น. ประสบการณ์ของเจ้าของโครงการ ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี
16.00 น. ปิดการฝึกอบรม
 
ค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
  การฝึกอบรมคนละ 10,000 บาท ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาแล้ว

ชำระเงินโดย โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี
ชื่อบัญชี: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล (การฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี: 051-2-52402-9
 
บุคคลและสถานที่ติดต่อ
  ผศ.ดร. สุวลีย์ วรคุณพิเศษ หรือ นางสุพิชฌาย์ ศาสตร์สมัย
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2306 9100-19ต่อ 1560, 1564
โทรสาร: 0 2306 9179
Email: tmstw@mahidol.ac.th, tmckl@mahidol.ac.th
   
  Share  
 
   
  ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2555
   
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th