ไทย | English | Intranet
ขอปิดให้บริการเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ของคณะฯชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น ถึง วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น ซึ่งการดำเนินดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet websit ของคณะฯ และภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์

Faculty of Tropical Medicine

Mahidol University