ประวัติโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2513 โดยประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ขาดแคลนบุคลากรพยาบาล   ที่จะช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของประเทศลาว ผู้อำนวยการบริการสาธารณสุขแห่งชาตินครเวียงจันทน์  ได้ขอร้องมายัง  คณะกรรมาธิการประสานงานส่วนกลางอายุรศาสตร์เขตร้อน และ สาธารณสุขศาสตร์ แห่งคณะรัฐมนตรีสภาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำลองหะริณสุต เป็นเลขาธิการ และดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น ได้ตกลงรับที่จะผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้ประเทศลาว เพราะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาเพียง 12 เดือน เท่านั้น และเป็นการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว โดยทาง SEAMEO ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ส่วนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ช่วยเหลือด้านครู อาจารย์ผู้สอน สถานที่เรียน หอพัก และอาหาร

นักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษามาจากประเทศลาว 8 คน ( ชาย 7 คน หญิง 1 คน) และทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับนักเรียนไทยเพิ่มอีก 4 คน ได้ใช้หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( ซึ่งรับนักเรียนที่สำเร็จ ม. ศ. 3 ใช้เวลาศึกษา 1 ปี) ต่อมาประเทศลาวงดส่งนักศึกษา เนื่องจากได้จัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย์เอง คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเห็นว่า โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยังขาดแคลนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนก็มีอยู่แล้ว จึงเสนอให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเปิดรับนักศึกษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศาสตราจารย์เกียรติคุณจำลอง หะริณสุต คณบดีฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นลำดับเรื่อยมา และได้รับนักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่าที่สถานที่การเรียนการสอนจะอำนวย ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต เป็นประธานดำเนินงานโรงเรียน ผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2513–2521 ได้ขยายงานด้านให้ความช่วยเหลือกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยช่วยผลิตผู้ช่วยพยาบาลตามโครงการช่วยเหลือชาวเขา โครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ โครงการช่วยเหลือ โรงพยาบาลในชนบท และยังได้จัดหาทุนให้กับนักศึกษาเหล่านั้น โดยรับทุนของสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้ง ผลิตผู้ช่วยพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โครงการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเข้ารับราชการของ
กระทรวงมหาดไทย 4 จังหวัดภาคใต้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณดนัย บุนนาค เป็นประธานดำเนินงานโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522–2527 หลังจากนั้นได้งดการผลิตเป็นเวลา 10 ปี รวมผลิตนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลแล้วทั้งหมด 14 รุ่น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาลอีกครั้ง โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในรุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2539 ถึงรุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2540

ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ 1 ปี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยได้เริ่มรับ นักศึกษาในปี พ.ศ. 2541-2552 และในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนผู้ช่วยพยาลได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพและตรงตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยได้การรับรองจากสภาการพยาบาลและได้เปิดรับนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาจึงถึงปัจจุบัน
 
     
 
ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2554