20 มิถุนายน 2553
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ ตลาดสถานีรถไฟธนบุรี บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามแฮนดส จำกัด  โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน  ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  เมื่อวัน 20 มิถุนายน 2553

โดยจัดคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกไปให้บริการตรวจรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารและอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล โดยออกปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่เป้าหมาย ด้วยความมุ่งมั่นจะช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยให้ได้รับบริการอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ซึ่งการตรวจรักษาครั้งนี้ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตรวจหมู่เลือด ความเข้มข้นของเลือด ตรวจเบาหวาน ตรวจปัสสาวะอุจาระ ตรวจคลื่นหัวใจ บริการถอนฟัน ตรวจรักษาและบริการนวดแผนไทยประยุกต์ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น บริการตัดผม บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เป็นต้น  ซึ่งในครั้งนี้มีผู้มารับบริการตรวจรักษา จำนวน 1,290 คน

 
01
 
02
     
03
 
04
     
05
 
06
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 28 มิถุนายน 2553
 
 
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th