"ไหว้ครูนวดแผนไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2555"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเลขานุการคณะ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนวดแผนไทย ช่วงเช้าเป็นพิธีพราหมณ์ โดยท่านพราหมณ์ ปรีชาวุธ นาคะเวทิน จากมูลนิธิพระพิฆเนศ เป็นเจ้าพิธี ต่อจากนั้นเป็นการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอภัยทายาราม เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะฯ และเป็นการให้ลูกศิษย์ได้แสดงถึงการเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เชื่อว่าการบูชาครูเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลอันสำคัญ เพราะเป็นที่ประจักษ์ดีว่าศาสตร์แขนงนี้เป็นศิลปะวิทยาการที่ต้องพึ่งพาอาศัยประสบการณ์ความชำนาญจากครูเป็นอย่างมาก จะศึกษาหาความรู้จากตำราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งหน่วยเวชศาสตร์แผนไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
1 | 2
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 24 กรกฎาคม 2555
 
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th