26 มิถุนายน 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ Effective Microorganisms (EM) และการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงกัด จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นและการควบคุมโรคระดับชุมชน ครั้งที่ 9 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรท้องถิ่นมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์พงศ์ราม รามสูต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์สำเริง พรหมมงคล และเจ้าหน้าที่ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ สอนผู้เข้ารับการอบรมให้ใช้สมุนไพรท้องถิ่นผลิต ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดในรูปแบบยาหม่องป้องกันยุงกัด สเปรย์ป้องกันยุงกัด และสมุนไพรเจลดูแลเส้นผม นอกจากนี้ยังมีการสอนทำน้ำหมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ EM ปุ๋ยจุลินทรีย์ EM และน้ำยาฆ่าแมลงจาก EM โดยมีบุคคลให้ความสนใจสมัครร่วมอบรมเป็นจำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Video
 
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 30 มิถุนายน 2554
 
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us & Map   |   Facebook
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th