เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิได้จัดตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะอายุรศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๐๓  โดยมี ศาสตราจารย์สุวัชร วัชรเสถียร เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก หน้าที่ความรับผิดชอบของภาควิชา ได้แก่

๑. จัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา หัวข้อปัญหาต่างๆของการติดเชื้อปรสิตหนอนพยาธิ
๒. ทำการวิจัยในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการศึกษาทางคลินิกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อปรสิตหนอนพยาธิชนิดต่างๆ
๓. ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อปรสิตหนอนพยาธิที่ชุกชุมในพื้นที่
๔. ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการแยกชนิดและวินิจฉัยของโรคพยาธิ
๕. โครงการบริการวิชาการ
      ๕.๑ สื่อการเรียนการสอนทางปรสิต
      ๕.๒ ชุดตรวจอุจจาระ Kato-Katz’s Kit
      ๕.๓ ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีทางอิมมิวโนวิทยา