คณะผู้บริหาร
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนภูมิยุทธศาสตร์ 
       วัฒนธรรมองค์กร
       โครงสร้างโรงพยาบาล
       ประวัติโรงพยาบาล
       แผนที่ตั้ง
       ฝ่ายการพยาบาล
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
     ( HA )
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       กิจกรรม
       ความเชี่ยวชาญพิเศษ
       ตารางการออกตรวจ
       คลินิกพิเศษ
       คลินิกไข้เฉียบพลัน
       เวชศาสตร์ท่องเที่ยว
       เวชศาสตร์ทางเลือก
       การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
       การบริการห้องพักผู้ป่วย
       หลักสูตร
       โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
       มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์
     เขตร้อน
       จดหมายข่าว จากใจทีมบริหาร
       จดหมายข่าว HA
       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
       ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
rajanagarindrabuilding

  

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HA )

           บทสรุปโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
                   -  Hospital - MiniProfile ขั้นที่ 1
                   -  Hospital Profile ขั้นที่ 2

           ผลการประเมินตนเอง
                   -  HA Overall Score ขั้นที่ 1
                   -  Overall Score ขั้นที่ 2

           แบบรายงาน CQI
                   -  ผลงานการพัฒนาคุณภาพ CQI ขั้นที่ 1
                   -  ผลงานการพัฒนาคุณภาพ CQI ขั้นที่ 2

           แบบรายงาน Gap Analysis
                   -  แบบรายงาน Gap Analysis ขั้นที่ 1
                   -  แบบรายงาน Gap Analysis ขั้นที่ 2

           โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

           คณะกรรมการการชุดต่าง ๆ
                   -  คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
                   -  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล (RM)
                   -  คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
                   -  คณะกรรมการสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม (PCT MED)
                   -  คณะกรรมการพัฒนาระบบยา ( MSD)
                   -  คณะกรรมการทบทวนความสมบรูณ์ของเวชระเบียน (MRA)
                   -  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV)
                   -  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ (FA)
                   -  คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ( MD)
                   -  คณะกรรมการการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ (ISMS)
                   -  คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (HP)
                   -  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (PR)
                   -  คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิชาการ (HRD)

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กรกฎาคม 2555