คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
E-mail: polrat.wil@mahidol.ac.th
 
 
 
    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งภักดี
E-mail: noppadon.tan@mahidol.ac.th
 
 
 
    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


อาจารย์ ดร.นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
E-mail: sant.mua@mahidol.ac.th
 
 
 
    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


อาจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน
E-mail: chayasin.man@mahidol.ac.th
 
 
 
    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


อาจารย์ นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ
E-mail: kittiyod.poo@mahidol.ac.th
 
         
 


ปรับปรุงล่าสุด:2 พฤศจิกายน 2559
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th