ประวัติโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Hospital Building        โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์นายแพทย์จำลอง หะริณสุต และศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2504 ที่ตึกเวชกรรมเมืองร้อน เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้น3 เป็นสำนักงานคณบดี และห้องปฏิบัติการ ชั้น2 เป็นห้องบรรยาย และห้องประชุม ชั้นล่างเป็นโรงพยาบาล เปิดรับเฉพาะผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลศิริราช หรือสถานพยาบาลอื่นๆ
มีหอผู้ป่วยรวมเพียงหอเดียว ใช้ฉากกั้นระหว่างผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิงมีจำนวน 20 เตียง แพทย์ประจำบ้านรุ่นแรกคือ

       1. แพทย์หญิงสุวัชร วัชรเสถียร
       2. แพทย์หญิง ม.ร.ว. กันยิกา เทวกุล
       3. นายแพทย์เชิดลาภ วสุวัต

       เดือนกันยายน พ.ศ. 2505 เริ่มมีผู้ป่วยมาขอรับบริการมากขึ้น โรงพยาบาลได้จัดส่วนหนึ่งของหอผู้ป่วยเป็นที่ตรวจผู้ป่วยนอก นับเป็นจุดเริ่มแรกของแผนกผู้ป่วยนอก

       ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น เดือนพฤศจิกายน 2507 และย้ายผู้ป่วยไปยังอาคารใหม่ และดัดแปลงห้องผู้ป่วยเดิมเป็นแผนกผู้ป่วยนอก การบริการได้ขยายออกไปเรื่อยๆจนครบ 5 ชั้น จึงมีหอผู้ป่วยรวมทั้งหมด 5 หอ ในปี 2517
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อนได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อมกับหอผู้ป่วยเด็กที่ชั้น 6 ขณะนั้นโรงพยาบาลมีเตียงผู้ป่วยทั้งหมด 170 เตียง มีศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก

       ในปีพ.ศ. 2513 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของซีมีโอ ได้ขอความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ระดับต่ำกว่าพยาบาลคือผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจึงได้เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่นั้นจนกระทั่งปัจจุบัน ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นต้นมา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง และได้เปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานในสังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลีนิคฯ เป็นโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในสังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่ให้การบริการรักษาโรคเขตร้อน ได้แก่ โรคมาลาเรีย โรคพยาธิต่างๆ โรคตับ โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไปด้วย และเปิดให้บริการการรักษาพยาบาลคลินิคพิเศษ เช่น คลินิคพยาธิตัวจี๊ด คลินิคโรคทางเดินอาหาร โรคตับ คลินิคโรคหู คอ จมูก คลินิคโรคผู้สูงอายุ คลินิคโรคไตและทางเดินปัสสาวะ คลินิคโรคผิวหนัง คลินิควัยทอง คลินิคเด็กสุขภาพดี คลินิคเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม) หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย คลินิคเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel Clinic) ที่แผนกผู้ป่วยนอก ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ถึงปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 - ปี พ.ศ. 2521

2. ศาสตราจารย์ดนัย บุนนาค

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - ปี พ.ศ. 2533

3. ศาสตราจารย์ปรีชา เจริญลาภ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539

4. ศาสตราจารย์ชัยสิน วีรวรรณ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539

5. ศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2547

6. รองศาสตราจารย์วัฒนา เลี้ยววัฒนา

ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ถึงปัจจุบัน

1. นางสุริยา มงคลเกษม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536

2. นางศรีสุรางค์ ตันตระกูล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537

3. นางวิไล คงรอด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2540

4. นางบังเอิญ ระดมยศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541

5. นางลดาวัลย์ สุภีรนันท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551

6. นางสาวสุภาพ วัณณะพันธุ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554

7. นางศุกร์วันณี จุลวิชิต

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน 2557

8. นางฐิติพร แก้วรุณคำ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มกราคม 2558
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th