ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป

วัน เวลา 9.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.00 น.
จันทร์
1. รศ.พญ.วิภา
2. รศ.นพ.วัฒนา
3. รศ.นพ.มาเรียว
4. ผศ.นพ.สุพัฒน์
5. พญ.ชไมพร
เตชะกำพุ
6. แพทย์ประจำบ้าน
1. รศ.พญ.ศิริวรรณ
วนิชชานนท์
2. นพ.สมชัย วัฒนาสันดาภรณ์
3. แพทย์ประจำบ้าน  
อังคาร
1. ศ.พญ.ศรีวิชา
2. ผศ.นพ.อุดมศักดิ์
3. พญ.สุญาณี แม้นสงวน
4. พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ
5. แพทย์ประจำบ้าน
1. รศ.พญ.ยุพาพร
2. แพทย์ประจำบ้าน  
พุธ
1. ผศ.นพ.วีระพงษ์
2. นพ.วัชรพงศ์
3. พญ.ชไมพร
เตชะกำพุ
4. แพทย์ประจำบ้าน  
1. รศ.พญ.ศิริวรรณ
วนิชชานนท์
2. แพทย์ประจำบ้าน  
พฤหัสบดี
1. รศ.นพ.มาเรียว
2. พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
3. พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ
4. พญ.สุญาณี แม้นสงวน
5. แพทย์ประจำบ้าน

1. แพทย์ประจำบ้าน  
ศุกร์
1. นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
2. พญ.วิรงค์รอง
3. พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ
4. แพทย์ประจำบ้าน
1. พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์
2. แพทย์ประจำบ้าน  


ปรับปรุงล่าสุด: 18 กรกฏาคม 2559

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทาง

09.00 - 12.00 น.

วัน ชื่อแพทย์ คลินิคพิเศษเฉพาะโรค
จันทร์ 1. รศ.พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์
2. รศ.นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา
3. รศ.นพ.วิชัย สุภนรานนท์
4. ผศ.พญ.วัชรี โชคจินดาชัย
5. ผศ.นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
6. พญ.ชไมพร เตชะกำพุ
- โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
- โรคตับ
- โรคผิวหนังและแพทย์แผนจีน
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคเลือด
- โรคระบบประสาท
อังคาร 1. ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ญ
2. ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
3. ผศ.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
4. พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี
5. พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
6. พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ
- โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
- โรคปอด
- โรคผิวหนัง
- โรคเด็กทั่วไป และโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน
- โรคหัวใจ
- โรคไต และระบบทางเดิน ปัสสาวะ
พุธ 1. รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
2. รศ.นพ.มาเรียว ริกันตี
3. รศ.นพ.วิชัย สุภนรานนท์
4. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
5. รศ.ดร.นพ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
6. พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล
7. พญ.ชไมพร เตชะกำพู
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคพยาธิตัวจี๊ด
- โรคผิวหนังและแพทย์แผนจีน
- โรคไต และระบบทางเดิน ปัสสาวะ
- โรคผิวหนัง
- โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคตับ
- โรคระบบประสาท
พฤหัสบดี 1. ผศ.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
2. พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
3. นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ
- โรคผิวหนัง
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ศุกร์ 1. รศ.นพ.มาเรียว ริกันตี
2. ผศ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
3. รศ.ดร.นพ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
4. ผศ.นพ.วิรัช เมฆอนันต์ธวัช
5. พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ
- โรคพยาธิตัวจี๊ด
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคผิวหนัง
- โรคภูมิแพ้
- โรคไต และระบบทางเดินปัสสาวะ


13.00 - 16.00 น.

วัน ชื่อแพทย์ คลินิคพิเศษเฉพาะโรค
ศุกร์ 1. รศ.พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์
- โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กรกฎาคม 2559

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกไข้

วัน
08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ 1. พญ.สุญาณี แม้นสงวน

2. แพทย์ประจำบ้าน
1.แพทย์ประจำบ้าน
อังคาร 1. รศ.พญ.ยุพาพร วัฒนากูล (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )

2. นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 )

3. แพทย์ประจำบ้าน
1. นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)

2. พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 )

3. แพทย์ประจำบ้าน
พุธ 1. นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ

2. แพทย์ประจำบ้าน
1. นพ.ศุภวัฒน์ จัดเจน

2. แพทย์ประจำบ้าน
พฤหัสบดี 1. พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์

2. แพทย์ประจำบ้าน
1. ผศ.นพ.ดร วัฒนกุลพานิช

2. แพทย์ประจำบ้าน
ศุกร์ 1. พญ.บริมาส หาญคุนูปการ

2. แพทย์ประจำบ้าน
1.แพทย์ประจำบ้าน

ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกเวชศาสตร์แผนจีน

วัน
เวลา แพทย์ หมายเหตุ
จันทร์ 08:00-15:00 น. อ.โบว์ธิยา รัตนทงคน  
จันทร์ 12:00-15:00 น. อ.ละยิ้ม ชี้เจริญ  
อังคาร 08:00-15:00 น. อ.สุดารัตน์ ศรีคิรินทร์  
พุธ 08:00-15:00 น. อ.อัศจรรย์  จันทนพ  
พฤหัสบดี 08:00-15:00 น. อ.อัศจรรย์  จันทนพ  
ศุกร์ 08:00-15:00 น. อ.ละยิ้ม  ชี้เจริญ  


ตารางแพทย์ออกตรวจประจำเดือน ตุลาคม 2561


จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


1
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


2
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


3
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


4
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


5
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


8
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


9
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


10
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


11
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


12
หยุดชดเชยวันคล้าย
วันสวรรคตรัชกาลที่.9


15
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


16
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


17
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


18
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


19
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


22
หยุดวันปิยะมหาราช23
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


24
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


25
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


26
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


29
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


30
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


31
   


หมายเหตุ นัดล่วงหน้า 02-354-9100 ต่อ 1226, 1420


ปรับปรุงล่าสุด: 17 กันยายน 2561

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกเวชศาสตร์แผนไทย

วัน
09.00 - 11.30 น. หมายเหตุ
จันทร์ รศ.นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล -
อังคาร ผศ.นพ. สุพัฒน์  ชำนาญชานนท์ -
พุธ รศ.นพ. วัฒนา  เลี้ยววัฒนา -
พฤหัสบดี ผศ.นพ.ดร วัฒนกุลพานิช -
ศุกร์ นพ.อัศจรรย์ จันทนพ -
เสาร์ ผศ.นพ.ดร วัฒนกุลพานิช -

ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ TMD

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562

15.00 - 20.00
(คลินิกยามเย็น)

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(16.00-19.00 น.)
นพ. วศิน แมตสี่

คลินิกโรคหัวใจ
(17.00-20.00 น.)
นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์
 
คลินิกกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน


วันอังคาร ที่  14 พฤษภาคม 2562

13.00-15.00
(คลินิกพิเศษวันทำงาน )
16.00 - 20.00
(คลินิกยามเย็น)

คลินิกโรคกระดูกและข้อ
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล

คลินิกโรคหัวใจ
(16.00-18.00 น.)
--- ไม่เปิดบริการ ---

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(16.00-19.00 น.)
พญ. ลภากร  ฉัตรพัฒน์

คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00-20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน


วันพุธ ที่  15 พฤษภาคม  2562

16.00 - 20.00
(คลินิกยามเย็น)

คลินิกกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันพฤหัสบดี ที่  16 พฤษภาคม 2562

13.00-16.00
(คลินิกพิเศษวันทำงาน )
16.00 - 20.00
(คลินิกยามเย็น)

คลินิกโรคปวดหลัง-ปวดเข่า
(13.00-15.00 น.)
นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

คลินิกโรคหัวใจ
นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ


 คลินิกผิวหนัง 
(16.00-17.00 น.)
พญ. สุพิชชา กมลรัตนกุล

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
(17.00-20.00 น.)
พญ. ฉัตรพร กิตติตระกูล

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
(16.00-18.00 น.)
นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย

คลินิกกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันศุกร์ ที่  17 พฤษภาคม 2562

13.00-15.00
(คลินิกพิเศษวันทำงาน )
16.00 - 20.00
(คลินิกยามเย็น)

คลินิกโรคกระดูก
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล

คลินิกกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันเสาร์ ที่  18 พฤษภาคม 2562

09.00-12.00
(คลินิกพิเศษสุดสัปดาห์)

คลินิกผิวหนังและความงาม
(09.00-11.00 น.)
-- ไม่เปิดบริการ --

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(09.00-11.30 น.)
นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี

คลินิกโรคปวดหลัง-ปวดเข่า
(08.30-11.30 น.)
นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

คลินิกกายภาพบำบัด
(08.00-12.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

หมายเหตุ

      1. วันเสาร์เปิดบริการ ถึงเวลา 12.00 น.
      2. วันอาทิตย์ไม่เปิดให้บริการ
      3. คลินิก TMD มีการเปลี่ยนแปลง การออกตรวจของแพทย์ กรุณาตรวจสอบวัน - เวลา ก่อนรับบริการ
      4. สอบถาม - นัดหมาย โทร. 02-306-9199

      ** คลินิกโรคปวดหลังปวดเข่า เปิดให้การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคนิค ESI (Epidural Steroid Injection)
          ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 -12.00 น. กรุณานัดหมายก่อนรับบริการ
          คลินิกกายภาพบำบัดเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
          จันทร์-ศุกร์: เวลา 16.00 - 20.00 น. เสาร์: เวลา 08.00 - 12.00 น.
          

    ตารางแพทย์ออกตรวจสัปดาห์ก่อน                                                             

  

ปรับปรุงล่าสุด :13 พฤษภาคม 2562
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th