วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาโรคเขตร้อนในระดับภูมิภาคอาเซียน"

พันธกิจ
"เป็นเลิศด้านการดูแลรักษา สนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัยโรคเขตร้อน"


Vision
"To be an ASEAN leader in treatment and car of Tropical diseases"

Mission
"To strive for excellence in Tropical Medicine treatment and care, support education and research"
ปรับปรุงล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2558
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th