การบริการ >>>
> ความเชี่ยวชาญพิเศษ
> ตารางแพทย์ออกตรวจ
> คลินิกพิเศษเฉพาะโรค
> คลินิกโรคเขตร้อน / คลินิกไข้
> การบริการพิเศษทางการแพทย์ (TMD)
> เวชศาสตร์ท่องเที่ยว
> เวชศาสตร์ทางเลือก
> การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
> การบริการห้องพักผู้ป่วย
> หลักสูตรด้านเวชศาสตร์เขตร้อน
> หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
> ฝ่ายการพยาบาล
> หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
> งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
> แผนที่และการเดินทาง
> การรับบริจาค
> มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
   ในพระอุปภัมภ์
  • ภาพข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
         
    9 เมษายน 2557
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557   
 
 
 
 
            QRCode
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th