หน้าแรก

กำหนดการรับสมัครรุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2560

การรับสมัคร :
          - สมัครสอบออนไลน์ http://www.tm.mahidol.ac.th/PN-regist/ 
            ตั้งแต่ 12 มกราคม - 9 มิถุนายน 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการสมัคร 
กำหนดการรับสมัคร 

คุณสมบัติผู้สมัคร :
          1. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
              ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
          2. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
          3. ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
          4. โสด อายุ 16 – 25 ปี 
          5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
สนใจติดต่อ :
          โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
          โทร. 02-3069144, 02-3549100 ต่อ 1631, 1634
           http://www.tm.mahidol.ac.th/practical-nurse