กิจกรรม


 
17 สิงหาคม 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 37)
 

 
16 กรกฎาคม 2561
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
 

 
22 มิถุนายน 2561
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 37 
 

 
5 มิถุนายน 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2560 
 

 
17 เมษายน 2561
พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 37 
 

 
21 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สร้างสุข โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561