หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
วันและสถานที่ในการอบรม
ตารางการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดแผ่นพับ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติจัดการอบรม

ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล : ความรู้พื้นฐานเพื่องานวิจัยโรคเขตร้อน


Molecular Epidemiology : Basic Knowledge for Tropical Disease Research
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน การนำเทคนิคทางชีวโมเลกุลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับงานวิจัยด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุล ข้อมูลเชิงลึกที่ได้ จะมีประโยชน์อย่างมากสามารถนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากงานอื่นๆ เช่น ภาคสนามและทางคลินิก ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำข้อมูลไปตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การอบรมวิชาการในหัวข้อระบาดวิทยาระดับโมเลกุลในครั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านระบาดวิทยาและ/หรือสนใจงานวิจัยด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลเบื้องต้น เนื้อหาการบรรยายจะคลอบคลุมตั้งแต่ พื้นฐานทางระบาดวิทยา แนวคิด เทคนิคทางชีวโมเลกุล สถิติ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยระบาด
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้บุคลากร นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจงานวิจัยทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุล ได้ความรู้เพิ่มเติม เทคนิคทางชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาของเทคนิคที่ใช้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
2.
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ เครือข่ายของผู้ที่ทำงานวิจัยด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
3.
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในแขนงวิชา ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล (molecular epidemiology) ของภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุล และเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและวิทยากรด้วย
2.
เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นพี่จากภายในและภายนอกสถาบัน
3.
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลจากภายในและภายนอกคณะฯ ที่เข้าร่วมอบรมทราบข้อมูล ของแขนงวิชาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและสถานที่ในการอบรม
ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2554
ณ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ชั้น 9 อาคารตระหนักจิต หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางการฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554
เวลา
หัวข้อ
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-09.15
แนะนำการบรรยายและวิทยากร
    ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
09.15-10.30
หัวข้อที่ 1 : ระบาดวิทยาพื้นฐาน
10.30-11.00
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30
หัวข้อที่ 2 : ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
12.30-13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30
หัวข้อที่ 3 : สถิติสำหรับงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
14.30-15.00
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00
หัวข้อที่ 4 : ระบบชีวสารสนเทศสำหรับงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
 
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554
เวลา
หัวข้อ
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-10.30
หัวข้อที่ 5 : เทคนิคทางชีวโมเลกุลสำหรับงานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
10.30-11.00
พักรับประทานอาหารว่าง
    งานวิจัยระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคเขตร้อน
11.00-12.00
หัวข้อที่ 6 : Molecular typing of Brucella spp.
12.00-13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00
หัวข้อที่ 7 : การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวโมเลกุลต่องานวิจัยโรคมาลาเรีย
14.00-14.30
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-15.30
หัวข้อที่ 8 : การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวโมเลกุลต่องานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส
15.30-16.30
สรุปการบรรยายและมอบประกาศนียบัตร
ค่าลงทะเบียน
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล / นักศึกษา ท่านละ 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท

กรุณา FAX ใบสมัครพร้อมสำเนาใบฝากเงิน มาที่ เบอร์โทรสาร : 0 2644 4436 เพื่อสำรองที่นั่ง
ก่อนการอบรม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมรวรรณ ใจภักดี
โทร : 0 2306 9188 ต่อ 110 และ 0 2644 7483
หมายเหตุ : วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่าน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ร.พ.ราชวิถี
ชื่อบัญชี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล (การฝึกอบรม) เลขที่ 051-252402-9 ประเภท ออมทรัพย์
ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมรวรรณ ใจภักดี
โทร : 0 2306 9188 ต่อ 110 และ 0 2644 7483
หรือ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี e-mail : tmsanti@mahidol.ac.th 
 
ปรับหรุงล่าสุด: 29 มีนาคม 2554
 
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th