หลักการและเหตุผล
คุณสมบัติของผู้อบรม
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าลงทะเบียน
ตารางการอบรม
วิธีการชำระเงิน
สถานที่ติดต่อ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 
 
 

โครงการอบรม

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ 2

Data Analysis in Health Science Research Level 2
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการและเหตุผล
โครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ มักจะมีการเก็บข้อมูลหลายตัวแปร และมีรูปแบบการวิจัยที่ซับซ้อน ดังนั้นเพื่อตอบปัญหาได้ชัดเจนน่าเชื่อถือมากขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องเลือกใช้สถิติที่สอดคล้องกับรูปแบบของการวิจัยที่ซับซ้อนตามไปด้วย การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นพื้นฐานจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการแบบดังกล่าว คณะผู้วิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่มีข้อกำหนดต่างๆ มากขึ้น การฝึกหัดเพื่อเพิ่มประสบการณ์สำหรับรองรับการวิเคราะห์ขั้นสูงจึงมีความสำคัญ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนจึงจัดการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ 2” ขึ้นต่อเนื่องจากระดับที่ 1
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง เพื่อใช้ในงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหลายโปรแกรมตามความเหมาะสมกับวิธีทางสถิตินั้นๆ
คุณสมบัติของผู้อบรม
เป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  เป็นผู้เข้าอบรมต่อเนื่องจากหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ 1"
  มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี
ระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 - 17.00 น.
 
สถานที่จัดอบรม
ชั้น 9 ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน อาคารตระหนักจิต หะริณสุต
 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 30 คน
 
วิธีการดำเนินการอบรม
การอบรมจัดบรรยายเป็นภาษาไทยและการฝึกปฏิบัติการในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูลจากโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางการใช้สถิติวิเคราะห์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ซึ่งกันและกันอีกด้วย
ค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าอบรมทั่วไป คนละ 5,000 บาท
ผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล คนละ 4,500 บาท
สำหรับแพทย์จะได้รับ CME 21 credits
* ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
ตารางการอบรม

วันที่

เวลา

หัวข้อ

9 ส.ค. 2553
09.00 - 12.00
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรผลลัพธ์
(Generalized linear model & Manova)
13.00 - 17.00
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องในงานวิจัยระยะยาว
(Repeated measures & Longitudinal analysis I)
10 ส.ค. 2553
09.00 - 12.00
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องในงานวิจัยระยะยาว ( ต่อ )
(Repeated measures & Longitudinal analysis II )
13.00 - 17.00
การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ที่เป็นชุด / กลุ่ม
(Generalized estimation model for cluster data)
11 ส.ค. 2553
09.00 - 12.00
การวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจแปรเปลี่ยนตามเวลา
(Analysis of time-dependent variables I)
13.00 - 17.00
การวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจแปรเปลี่ยนตามเวลา ( ต่อ )
(Analysis of time-dependent variables II)
วิธีการชำระเงิน
โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ร.พ.ราชวิถี
ชื่อบัญชี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (การฝึกอบรม)
บัญชีเลขที่ 051-252402-9 ประเภทออมทรัพย์
 
ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2553
กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาใบโอนเงิน ระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร มาทางโทรสาร 0 2644 4436
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณกมรวรรณ ใจภักดี
เบอร์โทรศัพท์ 0 2306 9188 ต่อ 110 หรือ 0 2644 7483
e-mail : tmkcp@mahidol.ac.th
 
ปรับปรุงล่าสุด 14 มิถุนายน 2553