หลักการและเหตุผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เนื้อหาการอบรม
สถานที่ใช้ในการเรียนการสอน
ระยะเวลา
ค่าลงทะเบียน
หัวข้อที่จะอบรม
สถานที่ติดต่อ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดโบชัวร์
ดาวน์โหลดโปสเตอร์
   
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ในสังคมปัจจุบัน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโดยทั่วๆไปรวมถึงคนไทยด้วย สังคมเมืองปัจจุบันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบเสรี การบริโภคของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนตามกระแสความนิยม ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ประชากรบางกลุ่มประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการซึ่งรวมทั้งโรคภาวะโภชนาการเกินได้แก่ปัญหาโรคอ้วน ปัญหาโรคขาดสารอาหารบางชนิด บริโภคอาหารที่ไม่ได้สมดุล ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีการออกกำลังกายทำให้คนเกือบทุกวัยที่อยู่ในเมืองยิ่งประสบปัญหาโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น เช่นความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ผลิตอาจารย์และนักศึกษาในระดับสูงเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการทางโภชนาการที่ต้องการความชำนาญการพิเศษ และระดับพื้นฐานที่สามารถปรับให้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ จึงจัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปสร้างกลยุทธ และแนวคิดใหม่ในการรณรงค์ให้ประชาชนสามารถประเมินและดูแลสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการป้องกันโรคเรื้อรังบางโรคที่สามารถป้องกันได้

 

วัตถุประสงค์

 
 • เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ วิธีประเมินภาวะโภชนาการในประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งภาวะทุพโภชนาการ และโภชนาการเกิน (ภาวะอ้วน)
   
 • เพื่อให้การแนะนำแนวทางการใช้ประโยชน์จากการประเมินภาวะโภชนาการทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติการป้องกันและในการติดตามรักษาโรค
   
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและนำเอาข้อมูลที่ประเมินได้มาใช้ในการปฏิบัติประจำวัน รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวัดผลและใช้ในงานวิจัยต่างๆ
   
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประเมินภาวะโภชนาการด้วยดัชนีชี้วัดทางโภชนาการชนิดต่างๆ และน้ำเอาไปปฏิบัติได้
   
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะคำนวณปริมาณอาหารที่บริโภคและกำหนดปริมาณอาหารในแต่ละวันได้ จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและนำมาปฏิบัติได้
   
  กลุ่มเป้าหมาย
   
 • ครู อาจารย์ทางสาขาโภชนศาสตร์ โภชนาการและคหกรรมศาสตร์
   
 • นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและกำหนดปริมาณอาหาร
   
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   
  เนื้อหาการอบรม
   
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการและสารอาหาร
   
 • วิธีประเมินภาวะโภชนาการชนิดต่างๆ
   
 • การประเมินภาวะโภชนาการโดยวัดสัดส่วนร่างกาย (anthropometric assessment) และโปรแกรม computer ที่ใช้ รวมถึงการประเมิน body composition ด้วยวิธีต่างๆ
   
 • การประเมินภาวะโภชนาการโดยประเมินจากอาหารที่รับประทาน (dietary assessment) และโปรแกรม computer ที่ใช้ (โปรแกรม EpiInfo, Nutrisurvey, WHO anthro & WHO anthroplus
   
 • การนำข้อมูลจากการคำนวณมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นวัดผลการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ในการรวบรวมเป็นงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น
   
  สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน
   
  ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2
   
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   
 • ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถทำการประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
   
 • ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนศาสตร์ได้อย่างมีหลักเกณฑ์
   
  ระยะเวลา
   
  การอบรมจะใช้เวลา 4 วันทำการ (ประมาณ 24 ชั่วโมง) ในปี พ. ศ. 2553 เปิดรับสมัคร 2 รุ่น
  รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2553
  รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553
   
  วิธีการอบรม
   
  สอนบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การคำนวณปฏิบัติโดยใช้ computer
   
  ค่าลงทะเบียน
   
  อัตราคนละ 4,000 บาท
  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมเบิกได้ตามสิทธิ์และไม่ถือเป็นวันลา
   
  จำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น
   
  ประมาณ 35 คน
   
  หัวข้อที่จะอบรม
   
  -
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโภชนศาสตร์ (บรรยาย)
    ศ. ปราณีต
  -
  ความสำคัญทางโภชนศาสตร์และปัญหาทางโภชนาการ (บรรยาย)
     
  -
  วิธีการประเมินภาวะโภชนาการชนิดต่างๆ
    รศ. สุปราณ
  -
  ดัชนีชี้วัดต่างๆ ในการประเมินภาวะโภชนาการ (ทบทวน)
     
  -
  การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีชีวเคมี (Biochemical assessment)
    รศ. ตลับพร
  -
  การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีการวัดสัดส่วนร่างกาย (Anthropometric assessment) (ทฤษฎี)
    รศ. กรุณี
  -
  การประเมินภาวะโภชนาการประเมินอาหารที่บริโภค (Dietary assessment)
    รศ. ตลับพร
  รศ. กรุณี
  อาจารย์สรัญญา
  และคณะ
  -
  การประเมินโดยใช้ข้อมูลความถี่เกี่ยวกับอาหารที่บริโภค (Food frequency questionnaires)
   
  -
  การประเมินปริมาณอาหารที่รับประทานโดยใช้การบันทึกย้อนหลัง (24 hr. recall)
   
  -
  การประเมินปริมาณอาหารที่รับประทานโดยใช้การชั่งน้ำหนักและจด บันทึกอาหาร (24 hr record & weighing) (ทฤษฎี)
   
  -
  ภาคปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีการวัดสัดส่วนร่างกาย (Demonstration of anthropometric assessment) ฝึกหัดใช้ Caliper, Body fat analyzer scale เป็นต้น
    รศ. นิยมศรี และคณะ
  -
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณหาดัชนีชี้วัดทางโภชนาการของ โดยวิธีวัดสัดส่วนร่างกาย (ภาคปฏิบัติ)
    รศ. รังสรรค์ และคณะ
  -
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินอาหารที่บริโภค (Computer program for dietary assessment) โปรแกรม Epi Info, Nutrisurvey และ WHO anthro & WHO anthroplus (ภาคปฏิบัติ)
    รศ. รังสรรค์ และคณะ
  -
  ความรู้เบื้องต้นของวิธีการที่ใช้ในงานศึกษาวิจัยทางโภชนาการ (Introduction to research methodology and statistic) โปรแกรม SPSS
    รศ. รังสรรค์ และคณะ
  -
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิธีการประเมินและการแสดงผล (Statistic analysis & presentation)
    รศ. รังสรรค์ และคณะ
  -
  การนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (บรรยายและอธิบายตัวอย่าง)
    รศ. รังสรรค์ และคณะ
   
  สถานที่ติดต่อ
   
  ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-3549100 ต่อ 1582, 1584 โทรศัพท์/ โทรสาร 02-6447934
  e-mail: tmspr@mahidol.ac.th
     
   
  ปรับปรุงล่าสุด 28 เมษายน 2553