หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เนื้อหาการอบรม
ระยะเวลาและสถานที่
ค่าลงทะเบียน
หัวข้อการอบรม
ติดต่อและสอบถาม
ดาวน์โหลดโบชัวร์
ดาวน์โหลดโปสเตอร์
   
หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ในสังคมปัจจุบัน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโดยทั่วๆไปรวมถึงคนไทยด้วย สังคมเมืองปัจจุบันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบเสรี การบริโภคของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนตามกระแสความนิยม ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ประชากรบางกลุ่มประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งรวมทั้งโรคภาวะโภชนาการเกินได้แก่ปัญหาโรคอ้วน ปัญหาโรคขาดสารอาหารบางชนิด บริโภคอาหารที่ไม่ได้สมดุล ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีการออกกำลังกายทำให้คนเกือบทุกวัยที่อยู่ในเมืองยิ่งประสบปัญหาโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น เช่นความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ผลิตอาจารย์และนักศึกษาในระดับสูงเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการทางโภชนาการที่ต้องการความชำนาญการพิเศษ และระดับพื้นฐานที่สามารถปรับให้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ จึงจัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปสร้างกลยุทธ และแนวคิดใหม่ในการรณรงค์ให้ประชาชนสามารถประเมินและดูแลสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการป้องกันโรคเรื้อรังบางโรคที่สามารถป้องกันได้
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ วิธีประเมินภาวะโภชนาการในประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาวะทุพโภชนาการ และโภชนาการเกิน (ภาวะอ้วน)
  2. เพื่อแนะนำแนวทางการวางแผนและการใช้ประโยชน์จากการประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติการป้องกัน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำเอาข้อมูลที่ประเมินได้มาใช้ในการปฏิบัติประจำวัน รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปวัดผลและอาจใช้ในงานวิจัยต่างๆ
   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยดัชนีชี้วัดทางโภชนาการชนิดต่างๆ
  2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคำนวณปริมาณอาหาร กำหนดปริมาณอาหารเบื้องต้นได้จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและนำมาปฏิบัติได้
   
กลุ่มเป้าหมาย
  1. ครู อาจารย์ทางสาขาโภชนศาสตร์ โภชนาการ และคหกรรมศาสตร์
  2. นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณปริมาณอาหาร
  3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
เนื้อหาการอบรม
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการและสารอาหาร
  2. วิธีประเมินภาวะโภชนาการชนิดต่างๆ
  3. การประเมินภาวะโภชนาการโดยวัดสัดส่วนร่างกาย (anthropometric assessment) และโปรแกรม computer ที่ใช้
  4. การประเมินภาวะโภชนาการ โดยประเมินจากอาหารที่รับประทาน (dietary assessment) และโปรแกรม computer ที่ใช้
  5. การนำข้อมูลจากการคำนวณมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น วัดผลการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ในการรวบรวมเป็นงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น
   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ และนำไปพัฒนางานด้านอาหาร และโภชนาการในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีหลักเกณฑ์
 
สถานที่จัดอบรม
  ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2
   
ระยะเวลา
  การอบรมจะใช้เวลา 4 วันทำการ (ประมาณ 24 ชั่วโมง)
รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2554
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2554
   
วิธีการอบรม
  บรรยาย และฝึกปฏิบัติการคำนวณปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
 
จำนวนผู้เข้าอบรมและค่าลงทะเบียน
  รับสมัครรุ่นละ 40 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท ค่าลงทะเบียนในการอบรม สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ และระยะเวลาในการอบรมไม่ถือเป็นวันลา
 
หัวข้อการอบรม
 
หัวข้อ วิทยากร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโภชนศาสตร์ ศ. ปราณีต
ความสำคัญทางโภชนศาสตร์และปัญหาทางโภชนาการ
วิธีการประเมินภาวะโภชนาการชนิดต่างๆ รศ. สุปราณ
ดัชนีชี้วัดต่างๆ ในการประเมินภาวะโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีชีวเคมี (Biochemical assessment) รศ. ตลับพร
การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีการวัดสัดส่วนร่างกาย
(Anthropometric assessment)
รศ. กรุณี
การประเมินภาวะโภชนาการจากอาหารที่บริโภค (Dietary assessment) รศ. ตลับพร
รศ. กรุณี
ดร. สรัญญา
และคณะ
การประเมินโดยใช้ข้อมูลความถี่เกี่ยวกับอาหารที่บริโภค
(Food frequency questionnaires)
การประเมินปริมาณอาหารที่รับประทาน โดยใช้การบันทึกย้อนหลัง
(24 hr. recall)
การประเมินอาหารที่บริโภค โดยใช้การชั่งน้ำหนักและจดบันทึกอาหาร
(Diet Diary weghed record)
ภาคปฏิบัติการประเมินโภชนาการโดยวิธีการวัดสัดส่วนร่างกาย
(Demonstration of anthropometric assessment)
รศ. นิยมศรี และคณะ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณหาดัชนีชี้วัดทางโภชนาการ โดยวิธีวัดสัดส่วนร่างกาย (ภาคปฏิบัติ) รศ. รังสรรค์ และคณะ
รศ. รังสรรค์ และคณะ
รศ. รังสรรค์ และคณะ
รศ. รังสรรค์ และคณะ
รศ. รังสรรค์ และคณะ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินอาหารที่บริโภค
(Computer program for dietary assessment) (ภาคปฏิบัติ)
ความรู้เบื้องต้นของวิธีการที่ใช้ในงานศึกษาวิจัยทางโภชนาการ
(Introduction to research methodology and statistic)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิธีการประเมินและการแสดงผล
(Statistic analysis & presentation)
การนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 
ติดต่อและสอบถามรายละเอียด
  ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3549100 ต่อ 1582, 1584
โทรสาร 02-6447934
e-mail: tmspr@mahidol.ac.th
     
ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤษภาคม 2554