หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
วันเวลาและสถานที่
Theme
การลงทะเบียน
การเตรียมบทคัดย่อ
กิจกรรมการประชุมสัมมนา
ดาวน์โหลดแผ่นพับ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “โรคสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases)”
ในโอกาสครบ 5 ทศวรรษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

   
หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (zoonotic diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อร่วมระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า มีทั้งชนิดที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging disease) และ ชนิดที่กลับมาเกิดขึ้นใหม่ (re-emerging) โรคที่พบในมนุษย์ 80% เป็นโรคที่ติดต่อได้ระหว่างคนและสัตว์ ในการป้องกันโรค จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัยให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของเชื้อ ระบาดวิทยาของเชื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างคนและโฮสต์ การก่อพยาธิสภาพ การตอบสนองต่อการติดเชื้อ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเชื้อด้วย

ผู้จัดประชุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจ และอาจนำไปสู่การค้นพบทฤษฎีใหม่ การศึกษาการก่อโรคของเชื้อต่างๆ การศึกษาทางอณูระบาดวิทยาของเชื้อโรค ข้อมูลที่ได้อาจนำไปสู่ การพัฒนาวัคซีน การป้องกันและการรักษาแบบใหม่อีกด้วย

การจัดประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในด้านการมุ่งส่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย โดยประโยชน์จากการจัดประชุมวิชาการส่วนหนึ่ง เป็นการเพิ่มสมรรถนะของ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้าน tropical diseases และ zoonotic diseases เนื้อหาการจัดประชุมวิชาการจะประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนในด้านต่างๆ ได้แก่ อณูระบาดวิทยา (molecular epidemiology) วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล (molecular Immunology) การพัฒนาการตรวจวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน การป้องกันและรักษา (diagnostic, vaccine prevention/therapy) ตลอดจนวิทยาการความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางงานวิจัยที่เกิดขึ้น เนื้อหาการประชุมครั้งนี้ คลอบคลุมโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทร็กซ์ โรคบลูเซลโลซิส โรคเลปโตสไปโรซิส เชื้อปราซิส เช่น โรคทริไคโนซิส โรคฟิลาเลียซิส โรคพยาธิตัวจี๊ด เป็นต้น โรคที่เกิดจากโปรโตซัว เช่น เชื้อมาลาเรีย เชื้อไวรัส เช่น Influenza virus, Japanese encephalitis, dengue virus เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวิจัยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ (multidisciplinary collaboration) กัน ระหว่างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆภายในและนอกคณะฯ และระหว่างมหาวิทยาลัย
  เพื่อให้บุคลากร นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจาและแบบโปสเตอร์
  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในแขนงวิชาอณูระบาดวิทยา (molecular epidemiology) ของภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเอง รวมถึงนำไปเป็นข้อมูลสำหรับสอนนักศึกษาได้
  เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นพี่จากภายในและภายนอกสถาบัน
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยได้แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิ
  ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลจากภายในและภายนอกคณะฯที่เข้าร่วมประชุมทราบข้อมูลของแขนงวิชาระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วันเวลาและสถานที่
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Theme
  Molecular epidemiology
  Molecular Biology and Immunology
  Diagnosis
  Prevention / Therapy
  Vaccine development
 
การลงทะเบียน
  ลงทะเบียนในแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความ หากมีการนำเสนอผลงานวิจัย ต้องระบุด้วยว่าต้องการนำเสนอในรูปแบบ Oral หรือ Poster presentation
   
  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
   
  รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งได้ที่
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2306 9188-9 โทรสาร 0 2644 4436
 
การเตรียมบทคัดย่อ
  บทคัดย่อพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Times New Roman
  Title ขนาด 14 Bold,
  Authors ขนาด 12 Bold with underline presenting Author,
  Affiliation ขนาด 11 Italic,
  Text ขนาด 12 Normal,
  Keywords ขนาด 12 Normal
   
  สำหรับ Poster Presentation :- ขนาด 90 cm x 120 cm
   
  ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยโปรดแสดงความจำนง โดยกรอกแบบตอบรับการนำเสนอบทความ พร้อมส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
ส่งต้นฉบับบบทคัดย่อได้ที่ e-mail: tmsanti@staff2.mahidol.ac.th หรือ tmslw@mahidol.ac.th
 
กิจกรรมการประชุมสัมมนา
 
ภาคเช้า
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 พิธีเปิดการประชุม
09.15 - 10.15 การเสวนา “จับตามองโรคสัตว์สู่คน : เกิดซ้ำ vs เกิดใหม่” โดย 
รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
10.15 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง และกิจกรรม Oral poster
Chair - ดร.นพ. นัฏเนศวร์ ลับเลิศลบ (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)
Co-chair - ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)
10.30 - 11.00 Keynote Lecture : การจำลองการแพร่เชื้อทางคณิตศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์ยงค์วิมล เลนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
นำเสนองานวิจัย Molecular biology, epidemiology and new technology for zoonoses research
11.00 - 11.20 Oral presentation 1
11.20 - 11.40 Oral presentation 2
11.40 - 12.00 Oral presentation 3
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
13.00 - 14.00 การเสวนา “มองวัคซีนโรคสัตว์สู่คนแบบ 360 องศา : จากนโยบายชาติสู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อการตลาด” โดย ศาสตราจารย์วันเพ็ญ ชัยคำภา  (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย   รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)
14.00 - 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง และกิจกรรม Oral poster
Chair - ดร. สันติ มณีวัชระรังษี (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)
Co-chair - ดร.นพ. ดร วัฒนกุลพานิช (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)
นำเสนองานวิจัย Trends in diagnosis, treatment and vaccine development for zoonoses
15.00 - 15.20 Oral presentation 4
15.20 - 15.40 Oral presentation 5
15.40 - 16.00 Oral presentation 6
16.00 - 16.20 Oral presentation 7
16.20 - 16.30 สรุปการสัมมนาและปิดการประชุม
 
ปรับปรุงล่าสุด 14 มิถุนายน 2553