ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อผู้สูงวัยยากไร้ และ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเพื่อทุนการศึกษา ผ่านทางช่องทางดังนี้
 
                                            มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                                                มูลนิธิโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
                                              เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๓ ๕๖๑๙ โทรสาร ๐๒ ๖๔๓ ๕๖๑๘
 
     
                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีออมทรัพย์
                                              ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” เลขที่บัญชี ๐๕๑-๒-๒๘๗๖๘๕
 
     
                                                ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ บัญชีออมทรัพย์
                                              ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” เลขที่บัญชี ๐๒๐-๒๔๓๖๓๖๘๒-๔
 
     
                                            กองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
                                              ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ รพ.ฯ” เลขที่บัญชี ๒๕๔-๒-๑๒๐๒๗๙
 
   
                                            กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
                                              ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้” เลขที่บัญชี ๒๕๔-๒-๑๓๒๖๐-๘
 
   
                                            กองทุนสงเคราะห์ศพยากไร้  
                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
                                              ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ศพยากไร้” เลขที่บัญชี ๒๕๔-๒-๑๒๐๒๘๗
 
   
                                            กองทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
                                              ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” เลขที่บัญชี ๒๕๔-๒-๑๓๓๗๔-๓
 
   
  Download  
  สิทธิผู้มีอุปการคุณ
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ (ฉบับใหม่) 
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ (ฉบับใหม่) 

 
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th