รายนามผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
 
ผู้บริหาร
   
  รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์  
คณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน ซีมีโอ


รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์
E-mail: pratap.sin@mahidol.ac.th
 
 
  Porntip Petmitr  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
E-mail: porntip.pet@mahidol.ac.th
 
 
  Assoc. Prof. Wichit Rojekittikhun    
 
   
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

รองศาสตราจารย์ชำนาญ อภิวัฒนศร
E-mail: chamnarn.api@mahidol.ac.th
 
 
  Wirongrong-Chierakul  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์วิรงค์รอง เจียรกุล
E-mail: wirongrong.chi@mahidol.ac.th
 
 
  Surapon-Yimsamran  
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายสุรพล ยิ้มสำราญ
E-mail: surapon.yim@mahidol.ac.th
 
 
     
 
  Amornrat-Aro  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ

อาจารย์อมรรัตน์ อรุณนวล
E-mail: amornrat.aro@mahidol.ac.th
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
E-mail: polrat.wil@mahidol.ac.th
 
 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
E-mail: poom.adi@mahidol.ac.th
 
 
  Usa-Boo  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา บุญยืน
E-mail: usa.boo@mahidol.ac.th
 
 
  Amnat-Kha  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

นายอำนาจ คำศิริวัชรา
E-mail: amnat.kha@mahidol.ac.th
 
 
  Amnat-Kha  
เลขานุการคณะ

นางประไพพร เตียเจริญ
E-mail: prapaiporn.tea@mahidol.ac.th
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter