ที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
 
รายชื่อที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วาระ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสว่างใจ พึ่งพักตร์ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยสิน วีรวรรณ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริวรรณ วนิชชานนท์ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอรุณี ทรัพย์เจริญ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงกฤษณา เพ็งสา 10 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงค์  ระดมยศ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
8. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
9. ศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์มาเรียว ริกันตี 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
11. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แจ้งบำรุง 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวณี สุภเวชย์ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา รองศรีแย้ม 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม 10 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
16. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี 10 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
17. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ จันทวานิช 4 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
18. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิจิตร ฟุ้งลัดดา 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
19. แพทย์หญิงแววตา หลูอารีย์สุวรรณ 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
20. ดร.ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
21. Dr. Rose McGready 9 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
22. นางสุมนา อภินรเศรษฐ์ 10 ม.ค.60 - 30 ก.ย. 62
23. นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ 3 ก.พ.60 – 30 ก.ย.62
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2560
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter