รายนามผู้บริหารคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน)
 
ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
 
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน)
   
  รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์  
ศาสตราจารย์นายแพทย์จำลอง หะริณสุต

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
15 เมษายน 2503 - 14 สิงหาคม 2504
 
 
  รองศาสตราจารย์จิตรา ไวคกุล  
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงตระหนักจิต หะริณสุต

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
รักษาการคณบดี 15 สิงหาคม 2504 - 16  มีนาคม 2505
 
 
  รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เพ็ชรมิตร  
ศาสตราจารย์นายแพทย์จำลอง หะริณสุต

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
16 มีนาคม 2505 - 30 กันยายน 2525
 
  รองศาสตราจารย์วรัญญา ว่องวิทย์  
ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
1 ตุลาคม 2525 - 30 กันยายน 2529

ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2533
 
   
  รองศาสตราจารย์วิชิต โรจน์กิตติคุณ  
ศาสตราจารย์นายแพทย์แทน จงศุภชัยสิทธิ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2537
1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2539
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติช่วง พนโสภณกุล  
ศาสตราจารย์นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ราม รามสูต  
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์

ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551
1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ราม รามสูต  
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ราม รามสูต  
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์

ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2560
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter