ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
กรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
กรรมการประจำคณะ | รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ | กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
 
                         รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ วันประชุม วันสิ้นสุดส่งเอกสารการประชุม วันนำเข้าระบบ E-meeting รายงานการประชุม
๑/๒๕๖๐    ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑   -   -
           
         
 
 
 
                         รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ วันประชุม วันสิ้นสุดส่งเอกสารการประชุม วันนำเข้าระบบ E-meeting รายงานการประชุม
๑/๒๕๖๐    ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐    ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐   ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
๒/๒๕๖๐    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓/๒๕๖๐    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐    ๖ มีนาคม ๒๕๖๐    ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๔/๒๕๖๐    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐    ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐    ๑๐เมษายน ๒๕๖๐
๕/๒๕๖๐    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๖/๒๕๖๐    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๗/๒๕๖๐    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘/๒๕๖๐    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๙/๒๕๖๐    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
๑๐/๒๕๖๐    ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐    ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๑/๒๕๖๐    ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๒/๒๕๖๐     ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐    ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
         
 
หมายเหตุ
๑) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๒) ขอเลื่อนกำหนดการส่งวาระการประชุมเพื่อเข้าวาระ ดังนี้
   - เดือนกุมภาพันธ์ เลื่อนเป็นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆะบูชา
   - เดือนเมษายน เลื่อนเป็นวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
   - เดือนสิงหาคม เลื่อนเป็นวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันแม่
ทั้งนี้ หากกำหนดการประชุมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
                         รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ วันประชุม วันสิ้นสุดส่งเอกสารการประชุม วันนำเข้าระบบ E-meeting รายงานการประชุม
๑/๒๕๕๙    ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙    ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙   ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
๒/๒๕๕๙    ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓/๒๕๕๙    ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙    ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙    ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๔/๒๕๕๙    ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙    ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙    ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
๕/๒๕๕๙    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖/๒๕๕๙    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๗/๒๕๕๙    ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๘/๒๕๕๙    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๙/๒๕๕๙    ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙    ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙    ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
๑๐/๒๕๕๙    ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙    ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๑/๒๕๕๙    ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๒/๒๕๕๙    ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
         
หมายเหตุ
๑) คณะเวชศาสตรเขตรอน มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ป)
๒) ขอเลื่อนกําหนดการสงวาระการประชุมเพื่อเขาวาระของเดือนกรกฎาคม เนื่องจากวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ ตรงกับชวงวันหยุดตอเนื่องตามมติ ครม. จึงขอเลื่อนเปนวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากกําหนดการประชุมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบลวงหนา
 
                         รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ วันประชุม วันสิ้นสุดส่งเอกสารการประชุม วันนำเข้าระบบ E-meeting รายงานการประชุม
๑/๒๕๕๘    ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘    ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘    ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓/๒๕๕๘    ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘    ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘    ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๔/๒๕๕๘    ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘    ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘    ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
๕/๒๕๕๘    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖/๒๕๕๘    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๗/๒๕๕๘    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๘/๒๕๕๘    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๙/๒๕๕๘    ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘    ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘    ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๑๐/๒๕๕๘    ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘    ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๑/๒๕๕๘    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๒/๒๕๕๘    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘    ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘    ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
หมายเหตุ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี ยกเว้น การประชุมเดือนตุลาคม จะประชุมในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันหยุดราชการ หากกำหนดการประชุมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
                         รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ วันประชุม วันสิ้นสุดส่งเอกสารการประชุม วันนำเข้าระบบ E-meeting รายงานการประชุม
๑/๒๕๕๗    ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗    ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗    ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗    ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓/๒๕๕๗    ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗    ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗    ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
๔/๒๕๕๗    ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗    ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗    ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
๕/๒๕๕๗    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖/๒๕๕๗    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗/๒๕๕๗    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘/๒๕๕๗    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๙/๒๕๕๗    ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗    ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗    ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
๑๐/๒๕๕๗    ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗    ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗    ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๑/๒๕๕๗    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๒/๒๕๕๗    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
 
                         รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ครั้งที่ วันที่ สถานที่ รายงานการประชุม
๑๒/๒๕๕๖    ๒๖ ธันวาคม๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๑๑/๒๕๕๖    ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๑๐/๒๕๕๖    ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๙/๒๕๕๖    ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๘/๒๕๕๖    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๗/๒๕๕๖    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๖/๒๕๕๖    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๕/๒๕๕๖    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๔/๒๕๕๖    ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๓/๒๕๕๖    ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๒/๒๕๕๖    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๑/๒๕๕๖    ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๑๒/๒๕๕๕    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๑๑/๒๕๕๕    ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
๑๐/๒๕๕๕    ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
 
                         รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วาระพิเศษ
ครั้งที่ วันที่ สถานที่ รายงานการประชุม
  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)  
๓/๒๕๕๘    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี )
๒/๒๕๕๘    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี)
๑/๒๕๕๘    ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี)
๒/๒๕๕๗    ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ห้องประชุม 4508 ชั้น 5 อาคารจำลอง หะริณสุต
๑/๒๕๕๗    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุม 4508 ชั้น 5 อาคารจำลอง หะริณสุต
๑/๒๕๕๖    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุม 4508 ชั้น 5 อาคารจำลอง หะริณสุต
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 มีนาคม 2561
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter