‘เขตร้อนต้อนรับอาเซียน
       
ตอนที่ 1   ตอนที่ 2
  ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน         เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน      
       
ตอนที่ 3   ตอนที่ 4
  การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT)        ข้อมูลรายประเทศ      
       
ตอนที่ 5   ตอนที่ 5
  ชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียน          ดอกไม้ประจำชาติของประเทศในอาเซียน      
       
ตอนที่ 7   ตอนที่ 8
  อาหารยอดนิยมของประเทศในอาเซียน         เครื่องดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน      
       
ตอนที่ 9   ตอนที่ 10
  ยานพาหนะท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน         แนะนำเว็บไซต์ ประชาคมอาเซียน      
       
ตอนที่ 11   ตอนที่ 12
  องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้         ผู้นำขององค์การซีมีโอ      
       
ตอนที่ 13   ตอนที่ 14
  เครือข่ายเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ        การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
       
ตอนที่ 15   ตอนที่ 16
  ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558        ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2555  
       
ตอนที่ 17   ตอนที่ 18
  ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)       เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN)  
       
ตอนที่ 19   ตอนที่ 20
  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา (1)        แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา (2) : ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
       
ตอนที่ 21   ตอนที่ 22
  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา (3) : การผนวกเข้า ไปในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน        แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา     
       
ตอนที่ 23   ตอนที่ 24
  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา (2)        เตรียมเด็กปฐมวัย ก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน     
       
ตอนที่ 25   ตอนที่ 26
  อาชีวศึกษา เตรียมเข้าสู่อาเชียน        ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงาน กศน. (1)     
       
ตอนที่ 27   ตอนที่ 28
  ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ของสำนักงาน กศน. (2)        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
       
ตอนที่ 29   ตอนที่ 30
  สภาครูอาเซียน        สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน     
       
ตอนที่ 31   ตอนที่ 32
  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป)        ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี 2558     
       
ตอนที่ 33   ตอนที่ 34
  ปาฐกถาพิเศษ "บูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ อนาคตที่ยั่งยืน" (Southeast Asia Education, Working Together for Sustainable Future)        การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 พฤษภาคม 2557
 
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us & Map   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter