สารจากคณบดี   |   ประวัติและผลงาน   |   คุยกับคณบดี   |   Dean's Blog    |   คณบดีพบประชาคม
 


ในวาระที่ดิฉันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดิฉันขอส่งความปรารถนาดี มายังบุคลากร เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ผู้เกี่ยวข้องกับคณะฯในทุกภาคส่วน และขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับการสนับสนุนอันดีเยี่ยมที่ดิฉันได้รับเสมอมา

ในการบริหารงานในวาระคณบดี ดิฉันและทีมบริหารจะสร้างเสริมจุดแข็ง และนำความสำเร็จมาสู่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทั้งทางด้านการวิจัย การศึกษา การบริการสุขภาพ และการบริการวิชาการอื่นๆ โดยจะนำพาคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดั่งเช่นที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านโรคเขตร้อน” (“One of the World’s Leaders in Tropical Medicine”) เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้ประชากรในไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในแถบภูมิภาคเขตร้อนทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดิฉันและทีมงานจะมุ่งเน้นการบริหารตามนโยบาย “5Ps” ซึ่งประกอบไปด้วย People, Product, Policy, Participation และ Planet

People: ทรัพยากรมนุษย์
  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เราจะคัดสรรแต่เฉพาะบุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาร่วมงานกับคณะฯ จะลงทุนในทรัพยากรมนุษย์โดยให้การสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการวิจัยอันเข้มแข็งของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และให้การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างทั่วถึง (เป็นนายแห่งตน, มุ่งผลเพื่อผู้อื่น, กลมกลืนกับสรรพสิ่ง, มั่นคงยิ่งในคุณธรรม, แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และใฝ่ใจเป็นผู้นำ)
   
Products: ผลิตผลทางการวิจัย ทางการศึกษา ทางการบริการสุขภาพ และทางบริการวิชาการอื่นๆ
  การวิจัย: เราจะรักษามาตรฐานการวิจัยระดับโลกทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ครอบคลุมงานวิจัยในระดับพื้นฐาน และประยุกต์ รวมถึงโรคใหม่ๆ ที่อยู่กำลังในความสนใจในระดับชาติ และนานาชาติ
  การศึกษา: เราตั้งเป้าหมายไว้ที่การได้การรับรองระดับนานาชาติ และเพิ่มนักศึกษาจากประเทศต่างๆให้มากขึ้น โดยจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดในเชิงรุก มีนโยบายในการขยายและพัฒนาหลักสูตรเดิม ริเริ่มทำหลักสูตรใหม่ ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพทางโรคเขตร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
  การบริการสุขภาพ: เราจะดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้การรักษา และตรวจวินิจฉัยโรคเขตร้อน จะขยายการบริการ ให้ครอบคลุมและตอบสนองกับความหมายที่กว้างขึ้นของคำว่า “โรคเขตร้อน” และ “เวชศาสตร์เขตร้อน”
  การบริการวิชาการอื่นๆ: เราจะเสริมสร้างศูนย์ความร่วมมือ และศูนย์การอบรม เพิ่มความสามารถในการบริการให้คำปรึกษาและการจัดการองค์ความรู้ ให้การบริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อคงไว้ซึ่งผู้รับบริการเก่า และเพิ่มพูนจำนวนผู้รับบริการใหม่ให้เพิ่มขึ้น
   
Policy & Participation: นโยบายและการมีส่วนร่วม
  ในฐานะคณบดี ดิฉันมีนโยบายในการเปิดรับความคิดเห็นจากทุกๆท่าน โดยจัดให้มีหลากหลายช่องทางในการสื่อสาร เช่น คณบดีพบประชาคม การประชุมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยบุคลากรทุกระดับของคณะฯ จะได้รับโอกาสในการรับรู้และร่วมพัฒนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้ไปข้างหน้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
   
Planet: จิตสำนึกรักษ์โลก
  ชาวเขตร้อนมีเอกลักษณ์ในการจัดกิจกรรมที่มุ่งประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และภาวะโลกร้อนก็เป็นภาวะที่ทุกคนในโลกต้องให้ความสำคัญ เราจะรณรงค์ให้ใช้นโยบาย 4 R อย่างต่อเนื่อง คือ Reduce (การลดการใช้ทรัพยากร) Reuse (การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่) Recycle (การนำทรัพยากรมาทำให้เกิดประโยชน์) และ Repair (การซ่อมแซมทรัพยากร) เพื่อพัฒนาไปสู่สถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อโลก (ecological green workplace)

อีกเรื่องที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อันเป็นได้ทั้งความท้าทายและโอกาสสู่ชาวเวชศาสตร์เขตร้อนทุกคน  เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเศรษฐกิจสังคมใหม่นี้ เราทุกคนต้องมุ่งมั่นพยายามที่จะเป็นผู้ให้ เป็นผู้รับ และเป็นผู้แข่งขันที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคนี้ด้วย

ดิฉันมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ และขอเชิญชวนทุกท่าน ให้เราร่วมทำงานไปด้วยกัน ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อก้าวสู่ยุคสมัยแห่งการก้าวไกลไปข้างหน้า เพื่อเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในอีก 50 ปีข้างหน้าจะดียิ่งไปกว่า 50 ปีที่ผ่านมา

มาร่วมกันเดินทางไปด้วยกันกับดิฉันนะคะ
 
   
รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ สุขธนะ
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอทรอปเมด ประเทศไทย

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2560
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us & Map   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter