ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

        ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทเงินรายได้) มี 4 ประเภทคือ

 1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง
 3. ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยประยุกต์
 4. ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

  วัตถุประสงค์

                 เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสเริ่มต้นทำวิจัยได้ด้วยตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Independent Investigator และสามารถขอทุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่ จากภายนอกในภายหน้า

  หลักเกณฑ์การรับทุน

 1. ให้ทุนโครงการละ 200,000 บาท/ปี ผู้ขอทุนอาจสมัครขอรับทุนต่อเนื่องได้รวมแล้วไม่เกิน 3 ปี
 2. ให้เงินค่าตอบแทนนักวิจัย 5,000 บาท/เดือน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ให้ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 3. ผู้ขอทุนจะต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
 4. ผู้ขอทุนมีอายุไม่เกิน 40 ปี ยกเว้นกรณีที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าให้มีสิทธิ์ขอทุนได้ภายใน 3 ปี หลังจากจบปริญญาเอก
 5. ไม่ดำรงตำแหน่งบริหารตั้งแต่หัวหน้าภาคขึ้นไป
 6. ไม่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 7. ต้องไม่อยู่ระหว่างได้รับทุนไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยเรื่องเดิมหรือเรื่องใหม่จากแหล่งทุนอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 8. ทุนนี้ไม่สนับสนุนให้จ้างผู้ช่วยวิจัย หากในกรณีเป็นโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลภาคสนามให้เป็นลักษณะจ้างวานเป็นครั้งๆ ไป
 9. เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย

    1. คุณสมบัติเหมาะสม
    2. นักวิจัยมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จจากความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
    3. เรื่องที่เสนอควรตรงกับสาขา/หน่วยงานของผู้ขอรับทุน

  วิธีการสมัครทุนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

    1. ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่) จำนวน 15 ชุด
    2. โครงการใดที่ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตให้แนบตัวอย่างหรือร่างแบบ ดังกล่าวมาพร้อมกับโครงการวิจัยด้วย จำนวน 15 ชุด
    3. โครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ได้รับทุนปีก่อน ต้องแนบรายงานความก้าวหน้า ของงานวิจัยที่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขณะที่ขอทุนมาด้วย จำนวน 15 ชุด

  กำหนดการรับสมัครทุน

                 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครขอทุนปีละ 3 ครั้ง ภายใน 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน,31 ตุลาคม ของทุกปี ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนให้ส่งโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนดไปยัง กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย โทร. 0-2849-6241-6 โทรสาร 0-2849-6247

  หมายเหตุ:

                 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยพิจารณาจัดสรรทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ แล้วส่งผลการพิจารณาว่าสมควรสนับสนุนหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย (กรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยเห็นสมควรขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ก็ให้ขอได้โดยให้คณะกรรมการเสนอขอตั้งผู้เชี่ยวชาญที่สมควรโครงการละไม่น้อยกว่า 3 คน)

[top]


  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง

  วัตถุประสงค์

             เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยที่เป็น Independent Investigator ให้สามารถทำงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีที่กำลังดำเนินการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสามารถขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป

  หลักเกณฑ์การรับทุน

    1. ให้ทุนโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ผู้ขอทุนอาจสมัครขอรับทุนต่อเนื่องได้รวมแล้วไม่เกิน 3 ปี
    2. ให้เงินค่าตอบแทนนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยร่วมแล้วไม่เกิน 40% ของวงเงินวิจัยทั้งหมด โดยให้เป็นค่าตอบแทนนักวิจัยเดือนละไม่เกิน 15,000 บาท ค่าใช้สอย และค่าวัสดุให้ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
    3. ผู้ขอทุนจะต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
    4. เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและ/หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ หรือมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร
    5. ไม่ดำรงตำแหน่งบริหารตั้งแต่หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
    6. ต้องไม่อยู่ระหว่างได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป

  เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย

    1. คุณสมบัติเหมาะสม ตามข้อ 3-6
    2. นักวิจัยมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จจากความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
    3. เรื่องที่เสนอต้องตรงกับความเชี่ยวชาญของผู้ขอรับทุน

  วิธีการสมัครทุนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

    1. ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (แบบขอทุนนักวิจัยรุ่นกลาง) จำนวน 15 ชุด
    2. โครงการใดที่ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตให้แนบตัวอย่างหรือร่างแบบ ดังกล่าวมาพร้อมกับโครงการวิจัยด้วย จำนวน 15 ชุด
    3. โครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ได้รับทุนปีก่อน ต้องแนบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขณะที่ขอทุนมาด้วย จำนวน 15 ชุด

  กำหนดการรับสมัครทุน

                 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครขอทุนปีละ 3 ครั้ง ภายใน 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน,31 ตุลาคม ของทุกปี ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนให้ส่งโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนดไปยัง กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย โทร. 0-2849-6241-6 โทรสาร 0-2849-6247

  หมายเหตุ:

             ให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยพิจารณาจัดสรรทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง แล้วส่งผลการพิจารณาว่าสมควรสนับสนุนหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะไปยัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย (กรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยเห็นสมควรขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ก็ให้ขอได้โดยให้คณะกรรมการเสนอขอตั้งผู้เชี่ยวชาญที่สมควรโครงการละไม่น้อยกว่า 3 คน)

[top]


  ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยประยุกต์

  วัตถุประสงค์

             สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ และให้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง สามารถทำงานวิจัยที่ครบวงจร สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเน้นผลที่จะได้รับจากการวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ หากเป็นโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จะสนับสนุนโครงการที่นำไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศ

  ผู้มีสิทธิขอรับทุน

    1. เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
    2. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือต่างประเทศ
    3. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ที่มีศักยภาพ สามารถบริหารโครงการและประสานงานให้โครงการย่อยได้บรรลุผลสำเร็จ

  รายละเอียดของทุน

    1. เงินทุนสนับสนุนโครงการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้การสนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี
    2. ทุนนี้มีระยะเวลา 1 ปี ผู้ได้รับทุนอาจสมัครขอรับทุนต่อเนื่องได้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ปี

  วิธีการสมัครทุนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

    1. ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล แบบโครงการวิจัยชุด (สำหรับลักษณะโครงการวิจัยที่เป็นชุดโครงการ) หรือ แบบโครงการวิจัยเดี่ยว (สำหรับลักษณะโครงการวิจัยที่เป็นโครงการเดี่ยว) จำนวน 15 ชุด
    2. โครงการใดที่ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตให้แนบตัวอย่างหรือร่างแบบ ดังกล่าวมาพร้อมกับโครงการวิจัยด้วย จำนวน 15 ชุด
    3. โครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ได้รับทุนปีก่อน ต้องแนบรายงานความก้าวหน้า ของงานวิจัยที่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขณะที่ขอทุนมาด้วย จำนวน 15 ชุด

  กำหนดการรับสมัครทุน

                 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครโครงการขอทุนปีละ 3 ครั้ง ภายใน 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน, 31 ตุลาคม ของทุกปี ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนให้ส่งโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนดไปยัง กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย โทร. 0-2849-6241-6 โทรสาร 0-2849-6247

[top]


  ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย

                 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยประเภทมุ่งเป้าหมายและการวิจัยที่เป็นสหวิทยาการ เพื่อนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

  ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายมี 4 หัวข้อดังนี้

  1. Post genomic medicine เพื่อหาแนวทางในการค้นหา วินิจฉัย รักษาโรคและป้องกันโรคเฉพาะถิ่นของประเทศไทย และโรคที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสร้างองค์ความรู้มากกว่าประเทศอื่น เช่น โรคธาลัสซีเมีย, โรคติดเชื้อ, (เช่น มาลาเรีย พยาธิใบไม้ตับ ไข้เลือดออก วัณโรค เมลิออยโดลีส เลปโตสไปโรสีส เป็นต้น), โรคระบบทางเดินปัสสาวะ (เช่น Renal tubular acidosis, Renal stone disease, Sudden death syndrome เป็นต้น), โรค autoimmune (เช่น systemic lupus erythrematosus เป็นต้น)
   2. การวิจัยเพื่อแสวงหามาตรการที่จะควบคุมและป้องกันโรค/ภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพหรือสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต เช่น อุบัติภัย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ การติดสารเสพติด เป็นต้น
   3. การวิจัยและพัฒนายา วัคซีน ชุดทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   4. การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตและสันติสุขของสังคม โดยเน้นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
                 4.1 วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
                 4.2 การสร้างเสริมสุขภาพ ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชน
                 4.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสังคมไทย
                 4.4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
                 4.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนนำไปสู่สันติสุข
                 4.6 วิถีวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

  ผู้มีสิทธิขอรับทุน

   1. เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ
   2. ต้องเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
   3. เป็นผู้ที่มีศักยภาพและเคยบริหารโครงการและประสานงานในโครงการย่อยได้บรรลุผลสำเร็จ

  รายละเอียดของทุน

   1. เงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้การสนับสนุนได้โครงการละ ไม่เกิน 10,000,000 บาท
   2. ทุนนี้มีระยะเวลา 1 ปี ผู้ได้รับทุนอาจสมัครขอรับทุนต่อเนื่องได้รวมแล้วไม่เกิน 3 ปี

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนแก่โครงการวิจัยที่เหมาะสมตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
 2. ความคิดริเริ่มด้านวิชาการ
 3. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
 4. ความเป็นไปได้ของโครงการ
 5. ความถนัดหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยกับความสอดคล้องของโครงการวิจัย
 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย รวมทั้งผลกระทบ ตลอดจนปัญหาที่การวิจัยจะช่วยแก้ไข

  วิธีการสมัครทุนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

   1. ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องยื่นแบบเสนอโครงการ แบบ ม-1* จำนวน 5 ชุด
   2. โครงการใดที่ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ให้แนบตัวอย่างหรือร่างแบบดังกล่าวมาพร้อมกับโครงการวิจัยด้วย จำนวน 5 ชุด
   3. โครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ได้รับทุนปีก่อน ต้องแนบแบบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ที่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขณะที่ขอทุนมาด้วย จำนวน 5 ชุด

  กำหนดการรับสมัครทุน

                 ผู้ประสงค์สมัครขอทุนให้ส่งโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนดไปยัง กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในเดือนกุมภาพันธ์, มิถุนายน และตุลาคมของทุกปี สอบถามและติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานวิจัย โทร. 0-2849-6241-6 โทรสาร 0-2849-6247

* แบบ ม-1 อยู่ในระหว่างการพิจารณากรอบการทำวิจัย หากมีผู้สนใจจะทำการวิจัยประเภทนี้ให่ส่งเป็น concept paper จำนวน 5 ชุด มาก่อน

[top]


[Back]