การวิเคราะห์ตรวจสอบแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2546 ตามมติของคณะรัฐมนตรี

การวิจัยประยุกต์

         นอกจากชุดโครงการวิจัยแห่งชาติแล้ว ยังมีความจำเป็นที่ประเทศจะต้องลงทุนด้านการวิจัยประยุกต์ที่จะ นำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในประเทศ และการวิจัยที่จะดัดแปลงเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการวิจัยประยุกต์ที่สมควรให้การสนับสนุน ควรจะมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ เกณฑ์ต่อไปนี้ให้มากที่สุด

  1. การวิจัยประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของประเทศและการวิจัยประยุกต์ ที่เกิดจากความต้องการของ คณะรัฐมนตรีและมีมติมอบหมายให้มีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบ โดยหน่วยงานรับผิดชอบอาจดำเนิน การเอง และ/หรือจัดให้ผู้อื่นดำเนินการวิจัยให้
  2. การวิจัยประยุกต์ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นำเสนอเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
  3. การวิจัยประยุกต์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งใน 6 ปัญหาสำคัญของประเทศ ได้แก่ ปัญหาคน ว่างงาน ปัญหาคนยากจนเพิ่มขึ้น ปัญหาข้อขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้ สาธารณะ และปัญหาคอรัปชั่น
  4. การวิจัยประยุกต์ ต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันต่อความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใน ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
  5. การวิจัยประยุกต์ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ มีกำลังคนด้านการวิจัย ที่มีความชำนาญที่เหมาะสม และมีจำนวนเพียงพอ
  6. การวิจัยประยุกต์ที่มีหน่วยงานผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยอย่างชัดเจน และผู้ต้องการใช้ผลงานวิจัยรวม ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รัฐ-ธุรกิจเอกชน-ประชาชน) ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาการวิจัย
  7. การวิจัยประยุกต์ ที่มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ที่สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ คู่มือปฏิบัติการ มูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจของสังคม เป็นต้น

<< Back