ข่าวสารเวชศาสตร์เขตร้อน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 49

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 49


ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 49

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 49

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 50

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 51

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 51

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 51

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 51

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 52

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 52

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 52

ของที่ระลึก

ถ้วยกาแฟ
Mug
ร่ม
ผ้าพันคอ
สมุด / สมุดฉีก

เสื้อยืด

ผลิตภัณฑ์

ครีมสมุนไพรกันยุง

หนังสือ /ตำรา

ตำราเวชศาสตร์การท่องเที่ยว


Atlas of Medical parasitology

Mekong Malaria II

โภชนศาสตร์ชุมชน

โปสเตอร์เพื่อการศึกษา

ภาพชุด: หนอนพยาธิที่ติดต่อสู่คน
Search the Web 
   
Special Clinics/Services
Chinese medicine, Thai massage medicine, Rehabitation clinic, TM Lab Center, Travel clinic
   
 

TM Training center
Rajanagarindra Tropical Disease International Center (RTIC)
, Tropical Disease Research Center (TDRC), Kanchanaburi

   

 

Excellent centers
Data management unit , TM Museum & Reference Center, Dengue
   
  Annual Review
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006
   
 

Research Publications / Abstracts
1996-1999
, 2000-2005

   
 

Inhouse Products
Diagnostic test kits
, Books

   
 

People & E-mail
TM Expertists


 


ส่งคำถามที่คุณยังข้องใจเกี่ยวกับโรคเขตร้อน ได้ที่ ผศ.โชติช่วง พนโสภณกุล <tmcpn@mahidol.ac.th> เรายินดีที่จะตอบทุกคำถาม

 

ติดต่อซื้อของที่ระลึก ตำรา โปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรทากันยุง ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร/โทรสาร 0 2354 9143 <tmttr@mahidol.ac.th>
 

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ http://www.tkc.go.th
 

แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์

มาลาเรีย Malaria


พยาธิตัวจี๊ด


สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคพยาธิ


ไข้เลือดออก Dengue Haemorrhagic Fever


สครับไทฟัส


ไข้ฉี่หนู


โรคเท้าช้าง Filariasis


แอนติออกซิแดนท์วิตามิน


พิษสุนัขบ้า


ไข้สมองอักเสบเจอี Japanese encephalitis


พยาธิใบไม้ปอด

พยาธิหอยโข่ง

พยาธใบไม้ตับ

พยาธิที่มากับดิน

โรคอุจจาระร่วง

โลหะหนัก

เหา

อาหารชลอความเสื่อมดวงตา

ความดันโลหิตสูง

เบาหวาน

วัณโรค

เวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)

เวชศาสตร์แผนไทย

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

กองทุนช่วยเหลือประชาชนปลอดโรคเขตร้อน

RTIC- ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ิ

Travel Clinic

Copyright © 2006 All rights reserved. Contact: tmwww@mahidol.ac.th