หน้าแรก

โรคเห็บ

โรคเหา

โรคหิด

โรคไข้สมองอักเสบเจอี

โรคฉี่หน

โรคปอดบวม

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้ไรอ่อน

โรคไข้ดิน

โรคชิคุนกุนยา

โรคไข้หวัดใหญ

โรคพยาธิปากขอ

โรควัณโรค

โรคพยาธิหอยโข่ง

โรคพยาธิเข็มหมุด

โรคพยาธิใบไม้ตับ

โรคหนอนพยาธิ

โรคพยาธิตัวจี๊ด

โรคพยาธิตัวตืด

โรคพยาธิตัวบวม

โรคมาลาเรีย

โรคหน่อไม้ปี๊บ

โรคอะมีบากินสมอง

โรคอุจจาระร่วง

 

 

   โรคเขตร้อน หมายถึง โรคที่พบในพื้นที่ที่เป็นเขตร้อน ซึ่งถ้านับดูโรคต่างๆ
ที่เรารู้จักแล้ว เกือบไม่มีโรคอะไรที่ไม่พบในเขตร้อนเลย ดังนั้นเพื่อให้โรคเขตร้อน
แยกจากโรคทั่วไป จึงมีผู้ให้นิยามของ "โรคเขตร้อน" ว่าหมายถึง "โรคที่พบได้บ่อย
ในพื้นที่เขตร้อน แต่ไม่ค่อยพบในพื้นที่อื่น"

 

 

  

         

   หนังสือ "โรคเขตร้อนฉบับประชาชน" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (6 เมษายน 2503) โดยรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคเขตร้อน (โรคที่พบได้บ่อยในพื้นที่เขตร้อนรวมทั้ง
ประเทศไทย) จากประสบการณ์ของคณาจารย์หลายท่านในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
โดยได้เขียนในลักษณะที่อ่านและเข้าใจง่าย จึงเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านตามสมควร