คณะผู้บริหาร
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนภูมิยุทธศาสตร์ 
       วัฒนธรรมองค์กร
       โครงสร้างโรงพยาบาล
       ประวัติโรงพยาบาล
       แผนที่ตั้ง
       ฝ่ายการพยาบาล
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
     ( HA )
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       กิจกรรม
       ความเชี่ยวชาญพิเศษ
       ตารางการออกตรวจ
       คลินิกพิเศษ
       คลินิกไข้เฉียบพลัน
       เวชศาสตร์ท่องเที่ยว
       เวชศาสตร์ทางเลือก
       การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
       การบริการห้องพักผู้ป่วย
       หลักสูตรด้านเวชศาสตร์เขตร้อน
       หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
       มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์
     เขตร้อน
       จดหมายข่าว จากใจทีมบริหาร
       จดหมายข่าว HA
       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
       ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
rajanagarindrabuilding

  


  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
24 ธันวาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ณ ศาลาการเปรียญวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 
23 ธันวาคม 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 15 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2555 และในโอกาสนี้ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2554  
 
22 ธันวาคม 2554
นางสาวกรรณิการ์แก้ว พินิจ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประอุทกภัย แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
21 ธันวาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศินี บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารราชนครินทร์  
 
3 ธันวาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ณชุมชนทองพูนพัฒนาบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
 
29 พฤศจิกายน 2554
รองศาสตราจารย์สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์รายการ “เรื่องเด่นเย็นนี้” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องการให้ความรู้และวิธีป้องกันยุง ในสภาวะปัญหาน้ำท่วมขังในขณะนี้   
 
26 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ณ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ใกล้วัดรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน
 
21 พฤศจิกายน 2554
ตัวแทนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบบรรจุภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านจำนวน 100 ชุด จากตัวแทนบริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
18 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นำแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน ณ อาคารเกษตรศิริ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   
 
17 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมประชาคมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมบรรยาย เรื่อง “เติมเต็ม เตรียมพร้อม การประเมินระดับขั้นการพัฒนาขั้นที่ 2 สู่ HA” ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
12 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ณ สุเหล่าขุนเณร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 
9 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้ง 3 เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ณ.บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี และ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 5 อาคารคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต   
 
8 พฤศจิกายน 2554
ตัวแทนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบถังพลาสติกพระราชทานในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
8 พฤศจิกายน 2554
ตัวแทนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบบรรจุภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน จาก บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
4 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมแพทย์และพยาบาลออกหน่วยแพทย์พระชารทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราวโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   
 
3 พฤศจิกายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมแพทย์ และพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 เพื่อตรวจสุขภาพพร้อมกับแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 จังหวัดนนทบุรี  
 
29 ตุลาคม 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาสนสถาน ณ วัดสระข่อย ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
 
21 ตุลาคม 2554
นายเหรียญ ศุภพิมล นางอัมพร ศุภพิมล และ ด.ญ.มันทวัน ศุภพิมล มีจิตศรัทธาบริจาค เครื่องแฟกซ์เอกสารให้แก่ หอผู้ป่วยไอซียู และบริจาครถเข็นสำหรับปรับนั่ง นอนได้ ให้กับหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน   
 
13 ตุลาคม 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาศเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
21 กันยายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการประชุมเรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะให้เหมาะสม” โดย พ.อ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ เป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม 808 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์  
 
9 กันยายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดงานมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2554 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ราย ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
  
 
4 กันยายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องแพทย์แผนจีนการฝังเข็ม เรื่องการกายภาพบำบัดร่างกาย และเรื่องการนวดคลายเส้น ในงานทอดผ้าป่าเพื่อส่งเสริมอาชีพคนตาบอด มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดที่รายการสายด่วนเพื่อชีวิต  
 
29 สิงหาคม 2554
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
26 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการจัดการสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ทำการเยี่ยมศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
  
 
19-20 สิงหาคม 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน "มหิดลวิชาการ 54" โดยทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาและความรู้เรื่องโรคเขตร้อนต่างๆ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา  
 
11 สิงหาคม 2554
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 31 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธาน และให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
11 สิงหาคม 2554
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.นพ.ธีระ กุศลสุข พร้อมทีมพยาบาล นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2 “โครงการเยี่ยมบ้าน” เพื่อติดตามผลการดูแลรักษาตนเองที่บ้าน ในมิติด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม อีกทั้งยังช่วยสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติในการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด  
 
8 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคุณภาพและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 ”(Laboratory Accreditation: LA) โดย อาจารย์ นัยนา วัฒนศรี
ผู้อำนวยการศูนย์รับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์ทดสอบวัคซีน ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
5 สิงหาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาและความรู้เรื่องโรคเขตร้อนต่างๆ เนื่องในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2554 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยามหิดล ศาลายา  
 
2 สิงหาคม 2554
แพทย์หญิง วีรวรรณ ลุวีระ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนิตยสารชีวจิต เรื่อง “เช็คไข้แบบ
ไหน ป่วยเป็นอะไร” ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
1 สิงหาคม 2554
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ข่าวกับสื่อมวลชน
เรื่อง "โรคที่อาจเสี่ยงกับการท่องเที่ยวป่า"
  
 
1 สิงหาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความขอบคุณ
ทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจรักษา
เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมในภารกิจลำเลียงศพผู้เสียชีวิต จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกใน
ป่าแก่งกระจาน จากนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
  
 
29 กรกฎาคม 2554
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมการจัดงานประชุม
"AIDS Vaccine Conference 2011" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
29 กรกฎาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ทำการตรวจร่างกาย ให้กับตำรวจตะเวนชายแดน ในภารกิจลำเลียงผู้เสียชีวิต
จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในป่าแก่งกระจาน ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
28 กรกฎาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
นิตยสารชีวจิต เรื่อง “ไข้เลือดออก มฤตยูร้ายคุกคามผู้สูงวัย” ณ ภาควิชากุมาร ชั้น 6 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
28 กรกฎาคม 2554
โรงพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการตรวจ
ร่างกายให้กับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้าร่วมในภารกิจลำเลียงผู้เสียชีวิตจากเหตุ
เฮลิคอปเตอร์ตกในป่าแก่งกระจานจำนวนจำนวน 47 คน ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
22 กรกฎาคม 2554
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดินแดง กรุงเทพฯ  
 
20 กรกฎาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการความร่วมมือผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อนกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
19 กรกฎาคม 2554
แพทย์หญิง ฉัตรพร กิตติตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรายการ 9 มิลลิเมตร เรื่อง “เครียดลงกระเพราะอาหาร โรคประจำของพนักงานออฟฟิต” เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  
 
14 กรกฎาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “เยี่ยมบ้าน” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตาม และเยี่ยมผู้ป่วยหลังจากเข้ารับการรักษา ถึงอาการ และความสามารถในการดูแลต้นเอง เพื่อทราบว่าผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามแพทย์สั่งมากน้องเพียงใด พร้อมทั้งตรวจดูสภาพทางกาย สังคม อารมณ์และสิ่งแวดล้อม  
 
12-13 กรกฎาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการทำ CQI ให้ประสบผลสำเร็จ” โดย พลโทหญิงจีรวรรณ พรมหโมบล (พยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 3) นายกสมาคมพยาบาลทหารบก ช่วยปฏิบัติงานราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากร  
 
7 กรกฎาคม 2554
รองศาสตราจารย์จิตรา ไวคกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนวดแผนไทย ประจำปี 2554 และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  
 
6 กรกฎาคม 2554
นายแพทย์พล หิรัญยศิริ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เรื่อง “โรคกระดูกและข้อ” ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
24 มิถุนายน 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานราตรีลีลาศการกุศล "เพ็ญพราวนภา เริงลีลากับ...เขตร้อน" โดยท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นประธานจัดงานฯ พร้อมทั้งให้เกียรติกล่าวเปิดงานลีลาศ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท22 กรุงเทพมหานคร   
 
21 มิถุนายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม “การดูแลจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกต้องและมีประสิทธ์ภาพ” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
21 มิถุนายน 2254
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โดยวิธีการเสนอชื่อ เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
19 มิถุนายน 2554
นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติเป็นประธานถวายสักการะ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 59 ณ อบต. ท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   
 
30 พฤษภาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการและการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลต่อไป ณ. โรงพยาบาลสงฆ์
  
 
27-28 พฤษภาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมผู้บริหาร หลักสูตร Learn Operations in Health Care ประจำปี 2554 โดยมี ดร.ปรารถนา ปุณณกิตติเกษม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  
 
24 พฤษภาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรายงานการประชุม” โดย นางสาวกรรณิการ์แก้ว พินิจ สำนักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
24 พฤษภาคม 2554
นายแพทย์ ดร วัฒนกุลพานิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรายการ 9 มิลลิเมตร เรื่อง “กินปลาดิบ(ซูชิ)เสี่ยงโรคพยาธิ จริงหรือ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 19.00-19.15 น. ณ ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
19 พฤษภาคม 2554
นายวรรณเฉลิม ชาววัง นักกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนิตยสารชีวจิต เรื่อง “รวมมิตรศาสตร์ทางเลือก เยียวยาพาร์กินสัน” ณ คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
6-12 พฤษภาคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสอนในคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง”
(รุ่นที่2) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีบุคลากรทางการพยาบาลให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
30 เมษายน 2554
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต “ริวอิจิ คาวามูระ เอ็กซ์คลูซีฟ วัน ไนท์ โอนลี่ แชริตี้ คอนเสิร์ต อิน แบงค็อก” เพื่อนำรายได้สมทบทุนให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์  
 
29 เมษายน 2554
บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ พร้อมด้วย ริวอิจิ คาวามูระ นักร้องซุปเปอร์สตาร์จากประเทศญี่ปุ่น มอบรายได้การจัดงานแสดงคอนเสิร์ต Ryuicbi Kawamura Exclusive One Night Day Concert in Bangkok เพื่อร่วมสมทบ อาคารราชนครินทร์ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
8 เมษายน 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “งานคืนสู่เหย้า รำลึกวันก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประเพณีสงกรานต์” ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
7 เมษายน 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา ฐิตวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์นางสาวพรรณรวี ชัยอิ่นคำ ผู้สื่อข่าวนิตยสารชีวจิต เรื่อง เช็คผื่นคันสัมพันธ์กับโรค ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ชั้น 8 อาคารเอนกประสงค์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
21 มีนาคม – 8 เมษายน 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2554 ณ.แผนกตรวจผู้ป่วยนอก อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
 
15 มีนาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เข้ารับมอบกิตติกรรมประกาศต่อความสำเร็จในการปฏิบัติตามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน  
 
14 มีนาคม 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการ “ขยับกายวันละนิด พิชิตโรคภัย”  โดยมี รองศาสตราจารย์จิตรา  ไวคกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมนันทนาการฝ่ายการพยาบาล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล    
 
10 มีนาคม 2554
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง จากบันทึกทางการพยาบาลและ การใช้เหตุผลทางคลินิคสู่การบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณค่า โดย ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ณ ห้องบรรยายชั้น 3 ตึกจำลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
2-4 มีนาคม 2554
การอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2003 และ Internet เบื้องต้น" สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยอาจารย์วิโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ (NECTEC) และ
นางสาวดวงใจ สหัสสานนท์ (IT Unit) เป็นวิทยกร ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจำลอง หะริณสุต ชั้น 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
 
28 กุมภาพันธ์ 2554
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานโครงการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร เพื่อสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารราชนครินทร์   
 
25 กุมภาพันธ์ 2554
คณะกรรมการจัดการสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การจัดความรู้ ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยคณะผู้ดูงานจากหลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการ แพย์รุ่นที่ 1 จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้าดูงานระบบการบริหารจัดการข้อมูลทางสารสนเทศ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ ทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
22-25 กุมภาพันธ์ 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดกิจกรรม “งานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนครบรอบ 50 ปี”
มีบริการตรวจสุขภาพ ฟรี พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อนต่างๆ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
21 กุมภาพันธ์ 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญและงานสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีผู้ช่วยอุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
15 กุมภาพันธ์ 2554
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานโครงการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์ พร้อมด้วย นางสุมนา อภินรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และประธานฝ่ายหารายได้ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000,000 บาท จากนางศิวาภรณ์ อ้นจันทร์ และครอบครัว เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์   
 
14 กุมภาพันธ์ 2554
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่ออาคารราชนครินทร์ เพื่อหารายได้สมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่ออาคารราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก พันโททวีสิน รักกตัญญู ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟปัญญา อินทรา กอล์ฟคลับ ถนนรามอินทรา  
 
14 กุมภาพันธ์ 2554
ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล คุณฉัตรบดินทร์ คุณสุภินันทน์ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมี คุณสุมนา อภินรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ และประธานฝ่ายหารายได้โครงการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ สนามกอล์ฟปัญญา อินทรา ถ.รามอินทราล   
 
9 กุมภาพันธ์ 2554
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมวิชาการเรื่อง “ทบทวนบันทึกทางการพยาบาล” บรรยายโดย นางสมคิด สีหสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
4 กุมภาพันธ์ 2554
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นัดพบผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อเยี่ยมชมและร่วมพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุม 808 ชั้น 8 อาคารเอนกประสงค์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
27 มกราคม 2554
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรม เรื่องการสรุปวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องครบถ้วน การให้รหัสโรค ICD-10 รหัสหัตถการ ICD-9 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
12 มกราคม 2554
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมวิชาการ เรื่อง
“การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ทองประทีป เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
  
 
12 มกราคม 2554
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมวิชาการ เรื่อง “กฏหมายวิชาชีพพยาบาล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แสวง
บุญเฉลิมวิภาส เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
  
 
5 มกราคม 2554
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2554 แด่ รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
  
 
4 มกราคม 2554
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554
 
ปรับปรุงล่าสุด: 28 ธันวาคม 2554