คณะผู้บริหาร
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนภูมิยุทธศาสตร์ 
       วัฒนธรรมองค์กร
       โครงสร้างโรงพยาบาล
       ประวัติโรงพยาบาล
       แผนที่ตั้ง
       ฝ่ายการพยาบาล
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
     ( HA )
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       กิจกรรม
       ความเชี่ยวชาญพิเศษ
       ตารางการออกตรวจ
       คลินิกพิเศษ
       คลินิกไข้เฉียบพลัน
       เวชศาสตร์ท่องเที่ยว
       เวชศาสตร์ทางเลือก
       การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
       การบริการห้องพักผู้ป่วย
       หลักสูตรด้านเวชศาสตร์เขตร้อน
       หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
       มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์
     เขตร้อน
       จดหมายข่าว จากใจทีมบริหาร
       จดหมายข่าว HA
       ดาวน์โหลดแบบฟอร์
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
       ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
rajanagarindrabuilding

  

คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
E-mail: tmusl@mahidol.ac.th

 


รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
E-mail: tmwpr@mahidol.ac.th

 


รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา ฐิตวัฒน์
E-mail: -

 


รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
E-mail: tmklk@mahidol.ac.th

 


รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

อาจารย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
E-mail: tewpe@mahidol.ac.th

 


รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

อาจารย์สุพัฒน์ ชำนาญชานนท์
E-mail: tmscc@mahidol.ac.th

 


รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุศลสุข
E-mail: tmtku@mahidol.ac.th

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 15 สิงหาคม 2554