โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ประวัติโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
........................................................

          โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2513 โดยประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ที่จะช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของประเทศลาว ผู้อำนวยการบริการสาธารณสุขแห่งชาตินครเวียงจันทน์ ได้ขอร้องมายัง คณะกรรมาธิการประสานงานส่วนกลางอายุรศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขศาสตร์ แห่งคณะรัฐมนตรีสภาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำลองหะริณสุต เป็นเลขาธิการ และดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น ได้ตกลงรับที่จะผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้ประเทศลาว เพราะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาเพียง 12 เดือน เท่านั้น และเป็นการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว โดยทาง SEAMEO ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ส่วนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ช่วยเหลือด้านครู อาจารย์ผู้สอน สถานที่เรียน หอพัก และอาหาร

          นักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษามาจากประเทศลาว 8 คน (ชาย 7 คน หญิง 1 คน) และทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับนักเรียนไทยเพิ่มอีก 4 คน ได้ใช้หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ซึ่งรับนักเรียนที่สำเร็จ ม.ศ. 3 ใช้เวลาศึกษา 1 ปี) ต่อมาประเทศลาวงดส่งนักศึกษา เนื่องจากได้จัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย์เอง คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเห็นว่า โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยังขาดแคลนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนก็มีอยู่แล้ว จึงเสนอให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเปิดรับนักศึกษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศาสตราจารย์เกียรติคุณจำลอง หะริณสุต คณบดีฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นลำดับเรื่อยมา และได้รับนักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่าที่สถานที่การเรียนการสอนจะอำนวย

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต เป็นประธานดำเนินงานโรงเรียน ผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2513 – 2521 ได้ขยายงานด้านให้ความช่วยเหลือกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยช่วยผลิตผู้ช่วยพยาบาลตามโครงการช่วยเหลือชาวเขา โครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ โครงการช่วยเหลือ โรงพยาบาลในชนบท และยังได้จัดหาทุนให้กับนักศึกษาเหล่านั้น โดยรับทุนของสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้ง ผลิตผู้ช่วยพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเข้ารับราชการของกระทรวงมหาดไทย 4 จังหวัดภาคใต้

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณดนัย บุนนาค เป็นประธานดำเนินงานโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522– 2527 หลังจากนั้นได้งดการผลิตเป็นเวลา 10 ปี รวมผลิตนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลแล้วทั้งหมด 14 รุ่น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาลอีกครั้ง โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในรุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2539 ถึงรุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2540

          ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ 1 ปี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยได้เริ่มรับ นักศึกษาในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

          สร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเจตคติอันดีงามในการช่วยดูแลผู้ป่วยโดยเคารพต่อเกียรติคุณค่า สิทธิมนุษยชน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติไทย

          บุคลากรประจำโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

อาจารย์รัชนิดา กล้าณรงค์ราญ

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน

อาจารย์ทัศนันท์ กาบแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน

อาจารย์ขนิษฐา พาทัน

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน

อาจารย์จรัสศรี ปุจฉาการ

          ผู้ช่วยพยาบาลประจำโรงเรียน

นางศรีนวล จุลกนิษฐ์

น.ส. ฉวีวรรณ จันทร์กลิ่นหอม

นางจุไรรัตน์ ผอมสวัสดิ์

น.ส. สิริลักษณ์ รชตะมงคล

นายสุธีระ ไชยป่ายาง

น.ส. สาวิตรี ไฝขันธ์

นายวรรณพงศ์ โคตรแสง

 

          เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส. ภคินี   กีโซ๊ะ

น.ส. ปวรรัตน์ คะชะสะ

นางอริสรา จำปี

น.ส. เกศรา เนื่องคุ้มมอญ

นายประเสริฐ นิกะโสกะ

 

          นอกจากนี้โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่

          ภาควิชาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

อ. ลดาวัลย์ สุภีรนันท์

รองหัวหน้าฝ่ายบริหาร

อ. วิภา ปริญานุภาพ

รองหัวหน้าฝ่ายการศึกษา

อ. ยุพิน รัตนพงษ์

รองหัวหน้าฝ่ายบริการ

อ. กอบศิริ เฉลิมรัฐ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

อ. สุภาพ วัณณะพันธุ์

หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก ไอ.ซี.ยู

อ. กิ่งกาญจน์ อ. อินทรวิชิต

หัวหน้าหอผู้ป่วยนอก 1

อ. ปิ่นแก้ว นิพัทธโสภณ

หัวหน้าหอผู้ป่วยนอก 2

อ. สังเวียน เอมระดี

หัวหน้าหอผู้ป่วยสามัญชาย 3

อ. สุนีย์ จิตตมาศ

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 5

อ. กิ่งแก้ว นาคหฤทัย

หัวหน้าหอผู้ป่วยศูนย์วิจัย 4 ใต้

อ. อรทัย ธนวิบูลย์

หัวหน้าหอผู้ป่วยศูนย์วิจัย 4 เหนือ

อ. สิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์

หัวหน้าหอผู้ป่วยศูนย์วิจัย 5 ใต้

อ. อรุณ จันทรา

หัวหน้าหอผู้ป่วยศูนย์วิจัย 5 เหนือ

อ. มลทิรา ดิษฐ์อินทร์

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 4

อ. สุวัฒนา สิริพิพัฒน์

          ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์

สุทธิสารสุนทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี

ว่องโชติกุล

อาจารย์สุวรรณี

พรหมอินทร์

          ภาควิชากีฎวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติช่วง

พนโสภณกุล

          ภาควิชาเภสัชกรรม

อาจารย์สุทธาทิพย์

เพิ่มพูนพานิช

อาจารย์สุกัณยา

ชินศรีวงศ์กูล

          ภาควิชาโภชนศาสตร์

อาจารย์ชนิกานต์

คุณวิภูศิลกุล

          นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์จากภายนอก เช่น ร.พ. พระมงกุฏฯ ร.พ. รามาธิบดี และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ร่วมทำการสอนด้วย