หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ระยะเวลาอบรมและสถานที่
วิธีการดำเนินการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตารางการฝึกอบรม
ค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
บุคคลและสถานที่ติดต่อ
Download ใบสมัคร
Download Brochure
 
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”
Training Course on Environmental Health Impact Assessment
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
หลักการและเหตุผล
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค 2 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ระบุว่า โครงการพัฒนาต่างๆ (Development Projects) ต้องได้รับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะดำเนินโครงการ และต้องมีการติดตามและประเมินผลกระทบดังกล่าวขณะที่โครงการพัฒนานั้นๆ ดำเนินการอยู่  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment) เป็นกระบวนการจำเป็นในการดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะดำเนินการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เพื่อการตัดสินใจในการอนุมัติและดำเนินการโครงการพัฒนา รวมทั้งติดตามผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ศูนย์การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Center for Health Impact Assessment Study) ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556
 
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการและบริหารจัดการในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม และนำผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจและดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งติดตามผลกระทบของโครงการในระยะยาว และสามารถสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างถูกต้อง
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ระยะเวลาการอบรม
  ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00-16.30 น.
   
สถานที่จัดอบรม
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
จำนวนผู้เข้าอบรม
  จำนวน 30 คน
 
วิธีการดำเนินการอบรม
  การบรรยาย การทำงานเป็นกลุ่ม การวิจารณ์ และวิเคราะห์ปัญหา และการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง  ซึ่งสามารถจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภายในประเทศอีกด้วย
 
ตารางการฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”
 
ค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
  งบประมาณค่าลงทะเบียน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนละ 10,000 บาท  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  โดยชำระเงินที่

ชื่อบัญชี: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม. มหิดล (การฝึกอบรม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี
เลขที่บัญชี: 051-2-52402-9
 
บุคคลและสถานที่ติดต่อ
  ผศ.ดร. สุวลีย์ วรคุณพิเศษ หรือ นางสุพิชฌาย์ ศาสตร์สมัย
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2306 9100-19ต่อ 1560, 1564
โทรสาร: 0 2306 9179
Email: suwalee.wor@mahidol.ac.th, suphischa.sat@mahidol.ac.th
   
  Share  
 
   
  ปรับปรุงล่าสุด 7 พฤษภาคม 2556
   
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th