หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ระยะเวลาอบรมและสถานที่
วิธีการดำเนินการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตารางการฝึกอบรม
ค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
สอบถามรายละเอียด
Download ใบสมัคร
Download Brochure
 
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ระดับต้น
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
หลักการและเหตุผล
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค 2 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ระบุว่า โครงการพัฒนาต่างๆ (Development Projects) ต้องได้รับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะดำเนินโครงการ และต้องมีการติดตามและประเมินผลกระทบดังกล่าวขณะที่โครงการพัฒนานั้นๆ ดำเนินการอยู่ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment) เป็นกระบวนการจำเป็นในการดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะดำเนินการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เพื่อการตัดสินใจในการอนุมัติและดำเนินการโครงการพัฒนา รวมทั้งติดตามผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ศูนย์การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Center for Health Impact Assessment Study) ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการจัดฝึกอบรมเรื่อง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดับต้น ให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557
 
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการ และบริหารจัดการในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม และนำผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจและดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งติดตามผลกระทบของโครงการในระยะยาว และสามารถสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างถูกต้อง
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ระยะเวลาการอบรม
  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น.
   
สถานที่จัดอบรม
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
จำนวนผู้เข้าอบรม
  จำนวน 30 คน
 
วิธีการดำเนินการอบรม
  การบรรยาย การทำงานเป็นกลุ่ม การวิจารณ์ และวิเคราะห์ปัญหา
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภายในประเทศอีกด้วย
 
ตารางการฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ระดับต้น
 
ค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
  งบประมาณค่าลงทะเบียน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนละ 3,500 บาท ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว โดยชำระเงินที่

ชื่อบัญชี: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม. มหิดล (การฝึกอบรม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี
เลขที่บัญชี: 051-2-52402-9
 
สอบถามรายละเอียด
  รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2306 9100 - 19 ต่อ 1560
โทรสาร: 0 2306 9179
Email: kraichat.tan@mahidol.ac.th
   
  Share  
 
   
  ปรับปรุงล่าสุด 7 มีนาคม 2557
   
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th
     Website counter