:: หลักการและเหตุผล
:: วัตถุประสงค์
:: ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
:: กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรม
:: สาระสำคัญของการอบรม
:: วิทยากร
:: จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
:: วิธีการฝึกอบรม
:: ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
:: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
:: หน่วยงานที่รับผิดชอบ
:: ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน
:: ดาวน์โหลดแผ่นพับ
   
หลักการและเหตุผล :
  ไข้ (Fever หรือ Pyrexia) เป็นอาการหรือภาวะไม่ใช่โรค ส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองเมื่อมีการติดเชื้อโรค หรือมีการเจ็บป่วยจากสาเหตุบางสาเหตุ เช่น การอักเสบของเนื้อเยื่อจากโรคภูมิแพ้ตนเอง โดยไข้จะเกิดอยู่เพียงชั่วคราว หรือเป็นๆ หายๆ ได้ตามแต่สาเหตุของการก่อให้เกิดไข้
สาเหตุสำคัญและพบบ่อยที่ทำให้เกิดไข้ คือ จากการติดเชื้อโรคชนิดต่างๆ ที่พบบ่อย คือ จากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในกระแสเลือด  ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยเชื้อที่ก่อให้เกิดไข้ จึงมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจรักษา การเฝ้าระวัง รวมถึงการศึกษาทางระบาดวิทยา เพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการเป็นปัญญาของแผ่นดิน และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัยจุลชีพ ที่ก่อให้เกิดภาวะไข้ในเขตร้อน ให้กับผู้ที่สนใจหรือมีบทบาทหน้าที่ ภาระรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพต่างๆ ให้กับผู้สนใจ โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้จะประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานพยาธิกำเนิดของจุลชีพแต่ละชนิดต่อการก่อให้เกิดไข้ และภาคปฏิบัติสำหรับการตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริงในการตรวจวินิจฉัยจุลชีพที่มีความสำคัญทางการแพทย์เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มีประสบการณ์และความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์จุลชีพในตัวอย่างตรวจต่างๆ หรือเป็นพื้นฐานเพื่อการทำวิจัยต่อไปในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้พื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยจุลชีพก่อให้เกิดไข้ที่พบบ่อยในเขตร้อน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยสำหรับเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราชนิดต่างๆ ที่มีความสนใจในแนวลึกด้านอื่นๆ ต่อไป
ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ :
  วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สวณัฐ  ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรม :
  ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นหรือทักษะการทำงานทางห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา
สาระสำคัญของการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ :
  Overview of fever and fever associated pathogens
  Laboratory diagnosis for common viral infections : Dengue and influenza virus
  Laboratory diagnosis for Leptospirosis
  Laboratory diagnosis for Melioidosis and scrub typhus
  Yeast and Mold identification and characterizations
วิทยากร :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา  จันทราทิตย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  อินทราวัฒนา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์
  อาจารย์มุทิตา  วนาภรณ์
  อาจารย์พรพรรณ  ภูมิรัตน์
  อาจารย์ณฐมน  โกศธนาภิวัฒน์
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม :
  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนไม่เกิน ๒๕ คน
วิธีการฝึกอบรม :
  การฝึกอบรมประกอบด้วย ภาคบรรยาย การแสดงสาธิต และภาคปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน :
  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ ๕,๐๐๐.- บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเสริมสร้าง และเติมเต็มศักยภาพ และทักษะให้กับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางด้านไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตรวจทั้งจากคนไข้ และสิ่งแวดล้อม การศึกษาระบาดวิทยา รวมถึงการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การวิจัยในแนวลึก เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคต่างๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
  ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  โทรศัพท์ ๐๒-๓๐๖-๙๑๗๒ โทรสาร ๐-๒๖๔๓-๕๕๘๓
 
   
  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 มิถุนายน 2556
   
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th