หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
เนื้อหาการอบรม
สถานที่อบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลา
ตารางการฝึกอบรม
วิธีการอบรม
ค่าลงทะเบียน
จำนวนผู้เข้าอบรม
สถานที่ติดต่อ
Download Brochure
Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
 
โครงการฝึกอบรมวิธีวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์ (ขั้นสูง) (ครั้งที่ 2)
วันที่ 11-13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
   
หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันบุคลากรทางด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยทั่วๆ ไปที่เป็นผู้ป่วยและประชาชนปกติ ต้องทำงานทั้งทางด้านป้องกันและรักษา โดยเฉพาะประชากรบางกลุ่มที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งรวมทั้งโรคภาวะโภชนาการเกินได้แก่ปัญหาโรคอ้วน ปัญหาโรคขาดสารอาหารบางชนิด บริโภคอาหารที่ไม่ได้สมดุลย์ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง บุคลากรเหล่านั้นจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้กับระบบงานประจำที่ทำอยู่ งานวิจัยเป็นสิ่งแรกที่บุคลากรจำเป็นต้องเรียนรู้ ทั้งเพื่อนำมาประยุกต์ และเพื่อรายงานการพัฒนาการทำงาน

การประเมินความชำนาญและการพัฒนาในสายงานของบุคลากรเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้งานวิจัยทางด้านวิชาการมาประกอบกับงานที่เกี่ยวข้อง เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม สังคมและวิถีชีวิตที่มีความรวดเร็ว ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ผลิตอาจารย์ และนักศึกษาในระดับสูงเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาโภชนศาสตร์และวิธีวิจัย ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการทางโภชนาการที่ต้องการความชำนาญการพิเศษ และระดับพื้นฐานที่สามารถปรับให้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ จึงจัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปสร้างกลยุทธ และแนวคิดใหม่ในการรณรงค์ให้ประชาชนสามารถประเมิน และดูแลสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และการประยุกต์ใช้งานวิจัยในการป้องกันโรคเรื้อรังบางโรคที่สามารถป้องกันได้
 
วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อให้ความรู้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข และวิธีวิจัย ที่ใช้ในงานประจำ
 2. เพื่อให้การแนะนำแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำเอาข้อมูลที่ประเมินได้มาใช้ในการปฏิบัติประจำวัน รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปวัดผลและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่างๆ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ดัชนีชี้วัดทางโภชนาการและวิธีวิจัยชนิดต่างๆ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะคำนวณ ประมวลผล เปรียบเทียบและแปรผล โดยประยุกต์ใช้สถิติที่จำเป็นอย่างถูกต้อง จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด และนำมาเขียนงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ได้
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
 1. ครู อาจารย์ พยาบาล บุคลากรทางสาขาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขและคหกรรม
 2. นักวิชาการ
 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
เนื้อหาการอบรม
 
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปร ข้อมูล และสถิติชนิดต่างๆ
 2. วิธีประมวลผล การใช้โปรแกรม computer เพื่อแปรผลจากข้อมูลต่างๆเบื้องต้น
 3. การนำข้อมูลจากการคำนวณมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นวัดผลการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ในการรวบรวมเป็นงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น
 
สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน
  ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถทำการประมวล และแปรผลการวิจัยในการประเมินภาวะโภชนาการและวิธีวิจัย ได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข และโภชนศาสตร์ได้อย่างมีหลักเกณฑ์
 
ระยะเวลา
  การอบรมจะใช้เวลา 3 วันทำการ (ประมาณ 18 ชั่วโมง)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556
 
ตารางการฝึกอบรมวิธีวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์ (ขั้นสูง)
 
วิธีการอบรม
  สอนบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การคำนวณปฏิบัติโดยใช้ Computer
 

ค่าลงทะเบียน

  อัตราคนละ 4,500.-บาท
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
  40 คน
 
สถานที่ติดต่อ
  ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 085-9307062, 02-3549100 ต่อ 1582
โทรศัพท์/โทรสาร 02-6447934
E-mail: saijai.pai@mahidol.ac.th, tropmed.nutrition@gmail.com
   
  ปรับปรุงล่าสุด 10 กรกฎาคม 2556
   
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th