หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
เนื้อหาการอบรม
สถานที่อบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลา
ตารางการฝึกอบรม
วิธีการอบรม
ค่าลงทะเบียน
จำนวนผู้เข้าอบรม
สถานที่ติดต่อ
Download Brochure
Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
 
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ (ครั้งที่ 15)
วันที่ 4-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
   
หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมปัจจุบัน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโดยทั่วๆ ไป รวมถึงคนไทยด้วย สังคมเมืองปัจจุบันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบเสรี การบริโภคของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนตามกระแสความนิยม ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งทำให้ประชากรบางกลุ่มประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งรวมทั้งโรคภาวะโภชนาการเกินได้แก่ปัญหาโรคอ้วน ปัญหาโรคขาดสารอาหารบางชนิด บริโภคอาหารที่ไม่ได้สมดุล ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีการออกกำลังกายทำให้คนเกือบทุกวัยที่อยู่ในเมือง ยิ่งประสบปัญหาโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นเช่นความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ภาควิชา โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ผลิต อาจารย์และนักศึกษาในระดับสูง เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ทั้งในระดับผู้ปฎิบัติการทางโภชนาการ ที่ต้องการความชำนาญการพิเศษ และระดับพื้นฐานที่สามารถปรับให้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ จึงจัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปสร้างกลยุทธและแนวคิดใหม่ในการรณรงค์ให้ประชาชนสามารถประเมิน และดูแลสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการป้องกันโรคเรื้อรังบางโรคที่สามารถ ป้องกันได้
 
วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ วิธีประเมินภาวะโภชนาการในประชากร กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาวะทุพโภชนาการ และโภชนาการเกิน (ภาวะอ้วน)
 2. เพื่อให้การแนะนำแนวทางการใช้ประโยชน์จาการประเมินภาวะโภชนาการทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ ป้องกันและในการติดตามรักษาโรค
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำเอาข้อมูลที่ประเมินได้มาใช้ในการปฏิบัติประจำวัน รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวัดผล และใช้ในงานวิจัยต่างๆ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยดัชนีชี้วัดทางโภชนาการชนิดต่างๆ และนำเอาไปปฏิบัติได้
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะคำนวณปริมาณอาหารที่บริโภค และกำหนดปริมาณอาหารในแต่ละวันได้ จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและนำมาปฏิบัติได้
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
 1. ครู อาจารย์ทางสาขาโภชนศาสตร์ โภชนาการและคหกรรมศาสตร์
 2. นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและกำหนดปริมาณอาหาร
 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
เนื้อหาการอบรม
 
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการและสารอาหาร
 2. วิธีประเมินภาวะโภชนาการชนิดต่างๆ
 3. การประเมินภาวะโภชนาการโดยวัดสัดส่วนร่างกาย (anthropometric assessment) และโปรแกรม Computer ที่ใช้ รวมถึงการประเมิน body composition ด้วยวิธีต่างๆ
 4. การประเมินภาวะโภชนาการโดยประเมินจากอาหารที่รับประทาน (dietary assessment) และ โปรแกรม computer ที่ใช้
 5. การนำข้อมูลจากการคำนวณมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การวัดผลการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ในการรวบรวมเป็นงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น
 
สถานที่ใช้ในการเรียนการสอน
  ห้องบรรยายคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกจำลอง หะริณสุต ชั้น 2
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถทำการประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนศาสตร์ ได้อย่างมีหลักเกณฑ์
 
ระยะเวลา
  การอบรมจะใช้เวลา 4 วันทำการ (ประมาณ 24 ชั่วโมง) ในปี พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัคร 1 รุ่น
รุ่นที่ 15 วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556
 
ตารางการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ ปี 2556
 
วิธีการอบรม
  สอนบรรยายและฝึกปฏิบัติการคำนวณปฏิบัติโดยใช้เครื่อง Computer
 

ค่าลงทะเบียน

  อัตราคนละ 4,500.-บาท
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
  40 คน
 
สถานที่ติดต่อ
  ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 085-9307062, 02-3549100 ต่อ 1582
โทรศัพท์/โทรสาร 02-6447934
E-mail: saijai.pai@mahidol.ac.th, tropmed.nutrition@gmail.com
   
  ปรับปรุงล่าสุด 10 กรกฎาคม 2556
   
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th