หลักการและเหตุผล
คุณสมบัติผู้อบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สาระสำคัญของการอบรม
ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม
 
หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันคนไทยจะมีชีวิตยืนยาวขึ้น เนื่องจากประเทศมีการพัฒนาด้านการรักษา การดูแลและการป้องกันโรคตลอดจนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านสุขภาพ สาธารณสุขของประเทศเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่จะทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้มีผลกระทบต่อครอบครัวผู้สูงอายุมักจะถูกทอดทิ้ง ขาดการดูและในภาวะเจ็บป่วย และเกิดทุพลภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจจุบันและอนาคตนับวันจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อผลิตบุคลากรในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณ ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคการจัดระบบดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
 
 • เพศชายและหญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • จำนวนที่รับ 30 คน / รุ่น
 • ระยะเวลาศึกษา ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2556 (เป็นเวลา 6 สัปดาห์)
 • สถานที่อบรม ห้องบรรยาย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ค่าลงทะเบียน ผู้เข้าอบรมจ่ายเพียง 6,000 บาท (และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนสนับสนุน 4,000 บาท)
 • วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
  โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขบัญชี 254-2-01467-1
  (กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ และโทรแจ้งที่โทรศัพท์ 09 2340 3144)
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
 1. ผู้เข้ารับการอบรบ มีทักษะความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคได้อย่างองค์รวม
 2. สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
 3. ส่งเสริมการฟื้นฟู ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 4. มีการเผยแพร่ความรู้ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการเก็บข้อมูลสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
 5. เมื่อจบอบรมและผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้ทุนการอบรมแก่ผู้อบรม และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 
สาระสำคัญของการอบรม
 

สาระสำคัญของการอบรม การดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วยการบรรยายและปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ

 • การบรรยาย ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์
 • การบรรยาย บริบทการบริการดูแลผู้สูงอายุ
 • การบรรยาย จิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การจัดเตรียมและให้อาหารผู้สูงอายุ
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การวัดปรอท จับชีพจร นับการหายใจ และวัดความดันโลหิต
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การอุ้มยกพยุง และการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การทำกายภาพบำบัดพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การทำเตียง และการทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การให้ออกซิเจน การเช็ดตัวลดไข้ และการให้ยาวิธีต่างๆ
 • การฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานที่จริง
   
  ปรับปรุงล่าสุด 18 มิถุนายน 2556
   
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th