นโยบาย - มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การจัดการเรื่องร้องเรียน
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2560  

 • การป้องกันการรับสินบน
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ.2559

 • ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 
  2. ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง นโยบายองค์กรธรรมาภิบาล 

 • การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 

 • การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1. การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลตามคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 • คู่มือธรรมาภิบาล