บุคลากร

  • งานทรัพยากรบุคคล

  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
     1.ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้างหรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. 2561

  • การรับข้อร้องเรียน  - เช่น กก อุทธรณ์ร้องทุกข์

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยด้านบุคลากร 

  • กระบวนการด้านทรัพยการบุคคล เช่น การคัดเลือก/การสรรหา การทำ PA