ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 41โดยมีกำหนดการและระเบียบการดังนี้ 

 

การรับสมัคร


  สมัครสอบออนไลน์ http://www.tm.mahidol.ac.th/PN-regist/

  ตั้งแต่ จันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 - จันทร์ที่ 17 พ.ค. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมงคุณสมบัติผู้สมัคร


    1.ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
    3. ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
    4. โสด อายุ 17 – 30 ปี 
    5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียกำหนดการรับสมัคร 

 

 


 

 

 

 

สมัครสอบ


สอบถามรายละเอียด

โทร. 02-3069144 , 02-3549100 ต่อ 1631, 1634 

 

         

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser อื่นๆเช่น Google chomes **