งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HA )

           โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

           คณะกรรมการการชุดต่าง ๆ

                   ทีมพัฒนาคุณภาพระบบงานหลัก
                   1. คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ (HA)
                   2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล (RM)
                   3. คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
                   4. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV)
                   5. คณะกรรมการทบทวนความสมบรูณ์ของเวชระเบียน (MRA)
                   6. คณะกรรมการพัฒนาระบบยา ( MSD)
                   7. คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิชาการ (HRD)
                   8. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
                   9. คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ( MD)
                  10.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
                  11.คณะกรรมการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ (ISMS)
                  12.คณะทำงานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย (ICWN)
                  13.คณะทำงานด้านความพึงพอใจ (SAT)

                   ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
                   1. คณะกรรมการสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม (PCT)
                   2. คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
                   3. คณะกรรมการธนาคารเลือด
                   4. คณะอนุกรรมการดูแลและป้องกันการเกิดแผลกดทับ
                   5. คณะอนุกรรมการความเสี่ยง พลัดตก หกล้ม (Fall)
                   6. คณะอนุกรรมการจัดการความเจ็บปวด (Pain)
ปรับปรุงล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2559
Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th