ปรับปรุงล่าสุด:24 กุมภาพันธ์ 2560

สิทธิกรมบัญชีกลาง

ผู้ป่วยนอก

 1. ค่าเตียงสังเกตุอาการ เบิกได้วันละ 100 บาท

 2. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 3. กรณีผู้ป่วยทำบัตรจ่ายตรงที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  

 4. กรณีใช้บริการคลินิกพิเศษ TMD จะมีส่วนเกินสิทธิร้อยละ 15 จากราคากรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่สามารถนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ผู้ป่วยใน

 1. ค่าห้องและค่าอาหาร

           1.1 พิเศษและค่าอาหาร เบิกได้วันละ 1,000 บาท
           1.2 ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร เบิกได้วันละ 400 บาท
           1.3 ค่าห้อง ICU และอาหาร เบิกได้วันละ 600 บาท

 2. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 

 3. ทาง รพ. จะดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองสิทธิออนไลน์ การใช้สิทธิให้ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปดำเนินการที่ต้นสังกัด


  

ปรับปรุงล่าสุด:ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

สิทธิรัฐวิสาหกิจ และสิทธิเบิกอื่นๆ

ผู้ป่วยนอก

 1. ค่าเตียงสังเกตุอาการ เบิกได้ตามอัตราของต้นสังกัด

 2. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 3. สิทธิเบิกการบินไทย และ สิทธิเบิกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรณีทำหนังสือส่งตัวมาสามารถใช้เครดิตกับ รพ. ได้ ชำระเงินเฉพาะส่วนเกินสิทธิเท่านั้น  

 4. กรณีใช้บริการคลินิกพิเศษ TMD จะมีส่วนเกินสิทธิร้อยละ 15 จากราคากรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่สามารถนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ผู้ป่วยใน

 1. ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ตามที่ต้นสังกัดแจ้งมาในหนังสือรับรองสิทธิ

 2. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 3. ผู้ป่วยต้องทำหนังสือรับรองสิทธิจากต้นสังกัดมายื่นที่ รพ. ก่อนจำหน่ายออกจาก รพ. 


  

ปรับปรุงล่าสุด:ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

สิทธิประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยนอก

 1. มีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ ยกเว้นสิทธิ ผู้พิการ

 2. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 3. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ยกเว้น โรงพยาบาลต้นสังกัด ระบุมาว่าให้สามารถใช้สิทธิได้

 4. กรณีใช้บริการคลินิกพิเศษ TMD จะมีส่วนเกินสิทธิร้อยละ 15 จากราคากรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่สามารถนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ผู้ป่วยใน

 1. มีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉินที่แพทย์มีความเห็นว่าต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

 2. ค่าเตียงและค่าอาหาร เบิกได้ในอัตราสามัญ วันละ 400 บาท

 3. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 4. การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้อยู่ดุลยพินิจของแพทย์ และต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ผู้รักษา


  

ปรับปรุงล่าสุด:ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

สิทธิเบิกประกันสังคม

ผู้ป่วยนอก

 1. มีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด จึงจะสามารถใช้สิทธิได้

 2. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 3. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่สามารถใช้สิทธิได้

 4. กรณีใช้บริการคลินิกพิเศษ TMD จะมีส่วนเกินสิทธิร้อยละ 15 จากราคากรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่สามารถนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ผู้ป่วยใน

 1. มีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด จึงจะสามารถใช้สิทธิได้

 2. ค่าเตียงและค่าอาหาร เบิกได้ตามที่ต้นสังกัดแจ้งมาในหนังสือส่งตัว

 3. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 4. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่สามารถใช้สิทธิได้


  

ปรับปรุงล่าสุด:ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

สิทธิเบิกประกันชีวิต

ผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน

 1. บริษัทประกันชีวิตที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มี Contact ได้แก่ บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ บริษัทเอ ไอ เอ บริษัทไทยประกันสุขภาพ และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

 2. ค่าเตียง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เบิกได้ตามวงเงินและรายการที่ลูกค้าได้ซื้อประกันสุขภาพไว้


  

ปรับปรุงล่าสุด:ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559
  
ปรับปรุงล่าสุด: 12 มิถุนายน 2556      

Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th