ความเชี่ยวชาญพิเศษในการบริการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

          โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนสังกัดอยู่ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจรักษาโรคเขตร้อน เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อต่างๆ นอกจากนี้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะโรคเช่น คลินิกพยาธิตัวจี๊ด คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคตับและทางเดินอาหาร คลินิกโรคทางอายุรกรรมต่างๆ

          และเนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นส่วนหนึ่งของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนคณะฯในด้านการเรียน การสอนและการวิจัย ของคณะ โดยในแต่ละปีจะมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้ามาศึกษา และดูงานในโรงพยาบาล และคณะเป็นจำนวนมาก

          งานบริการหลักของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน :

          1. การรักษาโรคเขตร้อน เช่น มาลาเรีย, โรคไข้รากสาดใหญ่, โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อ, โรคฉี่หนู, โรคเท้า
              ช้าง, โรคพยาธิ ฯลฯ

          2. การรักษาโรคทั่วไป และโรคทางอายุรกรรม เช่นโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือด-
              สูง, โรคไต ฯลฯ

          3. การบริการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ตลอด 24 ชั่วโมง

          4. คลินิกโรคพยาธิตัวจี๊ด เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

          5. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว (Travel Clinic)

          6. คลินิกโรคเด็ก

          7. คลินิกพิเศษต่างๆ เช่น คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคตับและทางเดินอาหาร คลินิกโรคปอด คลินิกโรคไต และ
              ทางเดินปัสสาวะ ฯลฯ

          8. เวชศาสตร์ทางเลือก เช่น เวชศาสตร์แผนไทย และเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)

          9. คลินิกกายภาพบำบัด

        10. คลินิกโรคภูมิแพ้ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และวันศุกร์

          เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรคพยาบาลเฉพาะทาง จึงไม่มี แผนกสูตินรีเวช แผนกศัลยกรรม และการบริการผ่าตัดปรับปรุงล่าสุด: 26 มีนาคม 2556
Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th