ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป

วัน เวลา 9.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.00 น.
จันทร์
1. รศ.พญ.วิภา
2. รศ.นพ.วัฒนา
3. พญ.สุธาทิพย์
ชินประดิษฐ์สุข
4. ผศ.นพ.สุพัฒน์
5. พญ.วัชรี
6. แพทย์ประจำบ้าน
1. แพทย์ประจำบ้าน  
อังคาร
1. ศ.พญ.ศรีวิชา
2. ศ.นพ.พลรัตน์
3. ผศ.นพ.อุดมศักดิ์
4. พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
5. พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ
6. อ.พญ.สลิล ศิรินาม
7. แพทย์ประจำบ้าน
1. แพทย์ประจำบ้าน  
พุธ
1. นพ.วัชรพงศ์
2. พญ.สุธาทิพย์
ชินประดิษฐ์สุข
3. พญ.ปิยะวรรณ
งามองอาจ
4. รศ.นพ.ชูเกียรติ
5. แพทย์ประจำบ้าน  
1. รศ.พญ.ศิริวรรณ
วนิชชานนท์
2. นพ.สมชัย วัฒนาสันดาภรณ์
3. แพทย์ประจำบ้าน  
พฤหัสบดี
1. พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
2. พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ
3. รศ.นพ.มาเรียว
4. พญ.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐ์สุข
5. พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ
6. พญ.ลภากร ฉัตรพัฒน์
7. พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
8. แพทย์ประจำบ้าน

1. แพทย์ประจำบ้าน  
ศุกร์
1. ผศ.นพ.วีระพงษ์
2. นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
3. พญ.วิรงค์รอง
4. นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
5. นพ.ธันดร งามประเสิรฐชัย
6. พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ
7. นพ.วศิน แมตสี่
8. แพทย์ประจำบ้าน
1. พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์
2. แพทย์ประจำบ้าน  

*** พญ. รวีรัตน์ สิชฌรังษี (คลินิกโรคภมิแพ้และโรคเด็ก) จะออกตรวจพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
ปรับปรุงล่าสุด: 23 ธันวาคม 2562

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทาง

09.00 - 12.00 น.

วัน ชื่อแพทย์ คลินิคพิเศษเฉพาะโรค
จันทร์ 1. รศ.พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์
2. รศ.นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา
3. รศ.นพ.วิชัย สุภนรานนท์
4. ผศ.พญ.วัชรี โชคจินดาชัย
5. ผศ.นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
6. พญ.ชไมพร เตชะกำพุ
- โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
- โรคตับ
- โรคผิวหนังและแพทย์แผนจีน
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคเลือด
- โรคระบบประสาท
อังคาร 1. ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ญ
2. ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
3. ผศ.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
4. พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี
5. พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
6. พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ
7. พญ.สลิล ศิรินาม
- โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
- โรคปอด
- โรคผิวหนัง
- โรคเด็กทั่วไป และโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน
- โรคหัวใจ
- โรคไต และระบบทางเดิน ปัสสาวะ
- โรคเด็กทั่วไป
พุธ 1. รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
2. รศ.นพ.มาเรียว ริกันตี
3. รศ.นพ.วิชัย สุภนรานนท์
4. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
5. รศ.ดร.นพ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
6. พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล
7. พญ.ชไมพร เตชะกำพู
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคพยาธิตัวจี๊ด
- โรคผิวหนังและแพทย์แผนจีน
- โรคไต และระบบทางเดิน ปัสสาวะ
- โรคผิวหนัง
- โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคตับ
- โรคระบบประสาท
พฤหัสบดี 1. ผศ.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
2. พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
3. นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ
- โรคผิวหนัง
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ศุกร์ 1. รศ.นพ.มาเรียว ริกันตี
2. ผศ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติsกุล
3. รศ.ดร.นพ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
4. ผศ.นพ.วิรัช เมฆอนันต์ธวัช
5. พญ.เกวลิน กลิ่นกุหลาบ
- โรคพยาธิตัวจี๊ด
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคผิวหนัง
- โรคภูมิแพ้
- โรคไต และระบบทางเดินปัสสาวะ


13.00 - 16.00 น.

วัน ชื่อแพทย์ คลินิคพิเศษเฉพาะโรค
ศุกร์ 1. รศ.พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์
- โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

ปรับปรุงล่าสุด: 23 ธันวาคม 2562

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกไข้

วัน
08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ 1. พญ.สุญาณี แม้นสงวน

2. แพทย์ประจำบ้าน
1.แพทย์ประจำบ้าน
อังคาร 1. รศ.พญ.ยุพาพร วัฒนากูล (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )

2. นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 )

3. แพทย์ประจำบ้าน
1. นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)

2. พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 )

3. แพทย์ประจำบ้าน
พุธ 1. นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ

2. แพทย์ประจำบ้าน
1. นพ.ศุภวัฒน์ จัดเจน

2. แพทย์ประจำบ้าน
พฤหัสบดี 1. พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์

2. แพทย์ประจำบ้าน
1. ผศ.นพ.ดร วัฒนกุลพานิช

2. แพทย์ประจำบ้าน
ศุกร์ 1. พญ.บริมาส หาญคุนูปการ

2. แพทย์ประจำบ้าน
1.แพทย์ประจำบ้าน

ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกเวชศาสตร์แผนจีน

วัน
เวลา แพทย์ หมายเหตุ
จันทร์ 08:00-15:00 น. อ.โบว์ธิยา รัตนทงคน  
จันทร์ 12:00-15:00 น. อ.ละยิ้ม ชี้เจริญ  
อังคาร 08:00-15:00 น. อ.สุดารัตน์ ศรีคิรินทร์  
พุธ 08:00-15:00 น. อ.อัศจรรย์  จันทนพ  
พฤหัสบดี 08:00-15:00 น. อ.อัศจรรย์  จันทนพ  
ศุกร์ 08:00-15:00 น. อ.ละยิ้ม  ชี้เจริญ  


ตารางแพทย์ออกตรวจประจำเดือน ตุลาคม 2561


จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


1
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


2
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


3
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


4
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


5
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


8
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


9
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


10
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


11
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


12
หยุดชดเชยวันคล้าย
วันสวรรคตรัชกาลที่.9


15
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


16
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


17
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


18
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


19
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


22
หยุดวันปิยะมหาราช23
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


24
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


25
เช้า  : หมอละยิ้ม
บ่าย : หมอบุษราลักษณ์


26
เช้า  : หมอโบว์ธิยา
บ่าย : หมอละยิ้ม


29
เช้า  : หมอสุดารัตน์
บ่าย : หมอสุดารัตน์


30
เช้า  : หมออัศจรรย์
บ่าย : หมออัศจรรย์


31
   


หมายเหตุ นัดล่วงหน้า 02-354-9100 ต่อ 1226, 1420


ปรับปรุงล่าสุด: 17 กันยายน 2561

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกเวชศาสตร์แผนไทย

วัน
09.00 - 11.30 น. หมายเหตุ
จันทร์ รศ.นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล -
อังคาร ผศ.นพ. สุพัฒน์  ชำนาญชานนท์ -
พุธ รศ.นพ. วัฒนา  เลี้ยววัฒนา -
พฤหัสบดี ผศ.นพ.ดร วัฒนกุลพานิช -
ศุกร์ นพ.อัศจรรย์ จันทนพ -
เสาร์ ผศ.นพ.ดร วัฒนกุลพานิช -

ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ TMD

วันจันทร์ ที่  8 มิถุนายน  2563

คลินิกยามเย็น

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(16.00-19.00 น.)
นพ. วศิน แมตสี่

คลินิกโรคหัวใจ
(17.00-20.00 น.)
นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์

คลินิกกายภาพบำบัด
(15.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน


วันอังคาร ที่  9 มิถุนายน  2563

คลินิกพิเศษวันทำงาน คลินิกยามเย็น

คลินิกโรคกระดูกและข้อ
(13.00 - 15.00 น.)
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(13.00-15.30 น.)
--- ไม่เปิดบริการ ---

**คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย
ที่มีอาการปวด อาการผิดปกติของระบบกระดูกเอ็น
และกล้ามเนื้อ อาการออฟฟิศซินโดรม การบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา อาการผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบประสาท
และสมอง ให้คำปรึกษาและรักษาฟื้นฟูด้วยวิธีการบูรณการ
การรักษาร่วมกับแผนกกายภาพบำบัด การใช้เครื่องมือทางกายภาพ การฉีดยารักษาเฉพาะที่ การลงเข็มสะกิดคลายกล้ามเนื้อ
และการฝังเข็มรักษา


คลินิกโรคหัวใจ
(16.00-18.00 น.)
--- ไม่เปิดบริการ ---

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(16.00-19.00 น.)
พญ. ลภากร  ฉัตรพัฒน์

คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00-20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน


วันพุธ ที่  10 มิถุนายน  2563

คลินิกยามเย็น

คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันพฤหัสบดี ที่  11 มิถุนายน 2563

คลินิกพิเศษวันทำงาน คลินิกยามเย็น

คลินิกโรคปวดหลัง-ปวดเข่า
(13.00 -15.00 น.)
นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

คลินิกโรคหัวใจ
(13.00 - 15.00 น.)
นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
(17.00-20.00 น.)
พญ. ฉัตรพร กิตติตระกูล

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
(16.00-18.00 น.)
นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย

คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันศุกร์ ที่  12 มิถุนายน 2563

คลินิกพิเศษวันทำงาน คลินิกยามเย็น

คลินิกโรคกระดูก
(13.00 - 15.00 น.)
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล


คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันเสาร์ ที่  13 มิถุนายน  2563

คลินิกพิเศษสุดสัปดาห์

คลินิกผิวหนังและความงาม
(08.30-09.30 น.)
พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(09.00-11.30 น.)
นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี

คลินิกโรคปวดหลัง-ปวดเข่า
(08.30-11.30 น.)
นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

คลินิกกายภาพบำบัด
(08.00-12.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

หมายเหตุ

      1. วันเสาร์เปิดบริการ ถึงเวลา 12.00 น.
      2. วันอาทิตย์ไม่เปิดให้บริการ
      3. คลินิก TMD มีการเปลี่ยนแปลง การออกตรวจของแพทย์ กรุณาตรวจสอบวัน - เวลา ก่อนรับบริการ
      4. สอบถาม - นัดหมาย โทร. 02-306-9199

      ** คลินิกโรคปวดหลังปวดเข่า เปิดให้การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคนิค ESI (Epidural Steroid Injection)
          ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 -12.00 น. กรุณานัดหมายก่อนรับบริการ
          คลินิกกายภาพบำบัดเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
          จันทร์-ศุกร์: เวลา 16.00 - 20.00 น.เสาร์: เวลา 08.00 - 12.00 น.
          

    ตารางแพทย์ออกตรวจสัปดาห์ก่อน                                                           

  

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มิถุนายน 2563
Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th