วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันการบริการสุขภาพระดับโลกด้านเวชสาสตรเขตร้อน"

พันธกิจ
"ให้การบริการสุขภาพ ผลักดันงานวิจัยและการเรียนการสอนทางคลินิกด้านเวชศาสตร์เขตร้อนในระดับสากล"


Vision
"To be The World Class in Healthcare Services of Tropical Medicine"

Mission
"Provide Health Services, Support Research and Clinical Teaching in Tropical Medicine"
ปรับปรุงล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2563
Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th