หนังสือรับรองผู้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล