แบบฟอร์ม

 

หมวด 1 บันทึกหน้าเรื่อง
1 การลาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ภายในประเทศ
• บค.1-01-51 ขออนุมัติไปราชการ อบรม ประชุม (ในประเทศ 1 ราย)
• บค.1-04-51 ขออนุมัติไปราชการ อบรม ประชุม ภายในประเทศ (หลายราย)
• บค.1-06-51 แจ้งวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ในประเทศ)
• บค.1-05-51 ขออนุมัติลา / ขยายเวลา (ศึกษา / ฝึกอบรม) ภายในประเทศ
• ขออนุมัติลาทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ
• ฟอร์มไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
• รายงานความก้าวหน้าการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
• สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาในประเทศ
2 การลาการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต่างประเทศ
2.1 ข้าราชการ/ลูกจ้าง
• บค.1-01-55 ข้าราชการ / ลูกจ้าง ขออนุมัติไป (ประชุม / ราชการ) ณ ต่างประเทศ
• บค.1-02-55 ข้าราชการ/ ลูกจ้าง ขออนุมัติไป (ศึกษา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน) ณ ต่างประเทศ
• ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
• ใบลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ
• ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย
• บค.1-03-55 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไป (ประชุม / ศึกษา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน) ณ ต่างประเทศ
• บค.1-04-55 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไป ราชการ ณ ต่างประเทศ
• บค.1-05-55 แบบใบลาไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
• บค.1-06-55 แบบฟอร์มคำรับรองของผู้บังคับบัญชาพนักงานมหาวิทยาลัย
2.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
• บค.1-07-55 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
• บค.1-08-55 สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรมรม ปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
• บค.1-09-55 แจ้งวันออกเดินทางไปต่างประเทศ
• บค.1-10-55 แจ้งวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ต่างประเทศ)
• บค.1-11-55 ส่งรายงานการไปต่างประเทศ
• บค.1-12-55 แบบฟอร์ม 1 แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
• บค.1-13-55 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
• บค.1-14-55 โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
• บค.1-15-55 ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย (สำหรับข้าราชการ)
• บค.1-16-55 รายงานการลาไปต่างประเทศ (ทุนอื่นๆ)
• บค.1-17-55 บัญชีแสดงเครือญาติ
2.4 เอกสารเพิ่มเติมการฝึกอบรมโดยใช้ทุน WHO / SEAMEO / JICA
• บค.1-18-55 ฟอร์ม ส.พ.ร
• บค.1-19-55 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (1ข)
• บค.1-20-55 รายงานการไปต่างประเทศทุน (1ข)
• บค.1-21-55 คำขอทำความตกลงกับ ก.พ.
หมวด 2 แบบสัญญา
หมวด 3 ตำแหน่ง
• บค.2-01-55 ขออนุมัติจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน สายวิชาการ
• บค.2-02-55 ขออนุมัติจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน สายวิชาชีพ / สายงานบริหารทั่วไป
• บค.2-03-55 ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ
• บค.2-04-55 ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร ในสายวิชาชีพ / สายงานบริหารทั่วไป
• บค.2-05-55 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อ (3 เดือน)
• บค.2-06-55 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อ (6 เดือน)
• บค.2-07-55 ขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพเจ้าหน้าที่
• บค.2-08-55 ขอรับการประเมินเอกสารการสอน
• บค.2-09-55 ขอรับการประเมินการสอนชั้นต้น
• บค.2-10-55 การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
• บค.2-11-55 การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ / ผู้เชี่ยวชาญ
• บค.2-12-55 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
• บค.2-13-55 ขอแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หมวด 4 แบบคำขอเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
• กบม01-แบบประเมินค่างานระดับต้น
• กบม02-แบบประเมินค่างานผู้บริหาร
• กบม03-แบบประเมินแต่งตั้งระดับต้น
• กบม04-แบบประเมินแต่งตั้งระดับกลาง
• กบม05-แบบประเมินแต่งตั้งระดับต้นมีประสบการณ์
• กบม06-แบบประเมินแต่งตั้งผู้บริหาร
• กบม07-แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ
• แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
• พม1-50 สายวิชาการ
• พม2-50 สายสนับสนุน
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
แบบฟอร์มขอแต่งตั้ง
แบบประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพในหน้าที่
แบบประเมินสมรรถนะ
รายละเอียดของผลงาน
หมวด 5 การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
• แบบฟอร์ม ก.พ.อ 03 ปรับปรุง
• แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ(ม.ม.003/1) [] []
หมวด 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับต้นและระดับกลาง) ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทผู้บริหารอื่นๆ ได้แก่ เลขานุการคณะ ฯ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้างาน
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ/นักวิจัย
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2555
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดทุกตำแหน่ง
• คำจำกัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
• คำจำกัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร
หมวด 7 เอกสารเบิกค่าล่วงเวลาผ่านระบบ ERP
• ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บค.3-02-54 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ ERP (MU-HR)
• ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หมวด 8 แบบใบลา
• ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
• ใบลาพักผ่อน
• ใบลาอุปสมบท
• ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
• ใบลาติดตามคู่สมรส
• ใบขอยกเลิกวันลา
• รายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
• รายงานการลาอุปสมบท
หมวด 9 แบบฟอร์มอื่นๆ
• คำขอหนังสือรับรอง (คณะ)
• คำขอหนังสือรับรอง (ภาควิชา-รพ)
• แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
• แบบฟอร์มประวัติย่อ
• บค.3-01-55 ขอแก้ไขหลักฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
• แบบคำขอแก้ไขฐานข้อมูลภาครัฐ
• แบบฟอร์มขอทำบัตรบุคคลภายในคณะ [] []
• แบบฟอร์มขอทำบัตรบุคคลภายนอกคณะ [] []
• แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการบำนาญ
• แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ
• แบบฟอร์มขอทำบัตร พม. พส. ลจ.
• แบบฟอร์มขอทำบัตรลูกจ้างเงินงบประมาณ